Verkeer en milieu

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het grootste aandeel in de emissies door wegverkeer wordt veroorzaakt door personenauto's (koolmonoxide, VOS, stikstofoxiden, zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide). Het goederenvervoer emitteert de meeste fijn stof.

Feitelijke emissies Kool- VOS 1) Stikstof- Zwavel-
    monoxide   oxiden dioxide
           
    miljoen kg      
           
Totaal, 2003* 356 82 159 0,9
Voertuigen voor personenvervoer 320 74 60 0,6
w.v. personenauto's 265 58 52 0,6
  motortweewielers 44 7,2 0,4 0,0
  bromfietsen 9,2 8,2 0,0 0,0
  autobussen 1,6 0,5 7,1 0,0
Voertuigen voor goederenvervoer 34 8,0 94 0,3
w.v. bestelauto's 19 4,6 20 0,1
  vrachtauto's 6,5 1,7 31 0,1
  trekkers (met oplegger) 8,6 1,8 43 0,1
Speciale voertuigen 4) 1,9 0,5 4,7 0,0
           
    Fijn Broeikasgassen  
    stof 2) kooldi- methaan distikstof-
      oxide 3)   oxide
           
    miljoen kg      
           
Totaal, 2003* 7,4 31 800 3,6 1,5
Voertuigen voor personenvervoer 3,0 20 400 3,2 1,2
w.v. personenauto's 2,7 19 500 2,7 1,2
  motortweewielers 0,0 282 0,2 0,0
  bromfietsen 0,0 55 0,3 0,0
  autobussen 0,2 603 0,0 0,0
Voertuigen voor goederenvervoer 4,2 11 000 0,3 0,3
w.v. bestelauto's 2,3 4 880 0,2 0,2
  vrachtauto's 0,9 2 670 0,1 0,0
  trekkers (met oplegger) 1,1 3 490 0,1 0,0
Speciale voertuigen 4) 0,2 379 0,0 0,0
           
Bron: CBS. CBS/MNC/mei05/0130
1) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan, inclusief verdamping uit brandstofsystemen.
2) Diameter kleiner dan 10 µm (PM10), exclusief emissies door slijtage van banden, wegdek en remmen.
3) Niet temperatuurgecorrigeerd.
4) Bedrijfsvoertuigen voor bijzondere doeleinden, zoals brandweerauto's, takelwagens en reinigingsauto's.

Bijdragen verkeerscategorieën

Binnen de doelgroep Verkeer en vervoer is het wegverkeer voor de meeste stoffen veruit de belangrijkste bron. Een uitzondering hierop vormen fijn stof en zwaveldioxide. Van de emissie van stikstofoxiden is het aandeel van zowel personenauto's als zware bedrijfsvoertuigen groot. Bij alle andere stoffen is de personenauto veruit de belangrijkste bron (50 à 75%).

Oorzaken van emissies

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de emissies door wegverkeer vindt u in StatLine (CBS) en het Datawarehouse (Emissieregistratie).

Technische toelichting

Technische toelichting

Er is een verschil in de berekening van de broeikasgasemissies volgens de IPCC en de feitelijke emissies zoals deze in deze indicator worden vermeld. De IPCC-emissies door wegverkeer worden berekend op basis van de afzet van motorbrandstoffen; de feitelijke emissies worden berekend op basis van het aantal voertuigkilometers op Nederlandsgrondgebied. Omdat geen betrouwbare gegevens beschikbaar zijn om de afgezettebrandstof te verdelen naar de verschillende voertuigcatergorieën, zijn geen gegevens beschikbaar voor de IPCC-emissies naar voertuigcategorie.De methodiek voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen wordt jaarlijks aangepast. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Klein, J., et al. (2004).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Emissies naar lucht door wegverkeer, 2003 (indicator 0130, versie 07 , 16 september 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.