Verkeer en milieu

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het grootste aandeel in de emissies door wegverkeer wordt veroorzaakt door personenauto's (koolmonoxide, VOS, stikstofoxiden, zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide). Het goederenvervoer emitteert de meeste fijn stof.

Actuele emissies 1) Broeikasgassen        
  kooldi-   methaan   distikstof-
  oxide       oxide
             
    miljoen kg        
             
Totaal, 2004* 32 400   3,3   1,6
Voertuigen voor personenvervoer 20 800   3,0   1,3
w.v. personenauto's 19 800   2,5   1,3
  motortweewielers 290   0,2   0,0
  bromfietsen 60   0,3   0,0
  autobussen 630   0,0   0,0
Voertuigen voor goederenvervoer 11 300   0,3   0,3
w.v. bestelauto's 5 100   0,2   0,2
  vrachtauto's 2 600   0,1   0,0
  trekkers (met oplegger) 3 600   0,1   0,0
Speciale voertuigen 4) 400   0,0   0,0
             
  Kool- VOS 2) Stikstof- Zwavel- Fijn
  monoxide   oxiden dioxide stof 3)
             
    miljoen kg        
             
Totaal, 2004* 331 51 152 0,9 6,9
Voertuigen voor personenvervoer 297 44 55 0,6 2,8
w.v. personenauto's 243 33 48 0,6 2,5
  motortweewielers 43 4,9 0,4 0,0 0,0
  bromfietsen 9,2 5,6 0,0 0,0 0,0
  autobussen 1,6 0,4 6,9 0,0 0,2
Voertuigen voor goederenvervoer 32 7,2 9,1 0,3 3,9
w.v. bestelauto's 17 3,9 20 0,1 2,1
  vrachtauto's 6,2 1,5 29 0,1 0,8
  trekkers (met oplegger) 8,6 1,8 42 0,1 1,0
Speciale voertuigen 4) 1,8 0,5 4,8 0,0 0,2
             
Bron: CBS. CBS/MNC/aug06/0130
1) Feitelijke emissies op Nederlands grondgebied.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd); inclusief verdamping uit brandstofsystemen.
3) Diameter kleiner dan 10 µm (PM10), exclusief emissies door slijtage van banden, wegdek en remmen.
4) Bedrijfsvoertuigen voor bijzondere doeleinden, zoals brandweerauto's, takelwagens en reinigingsauto's.

Bijdragen verkeerscategorieën

Binnen de doelgroep Verkeer en vervoer is het wegverkeer voor de meeste stoffen veruit de belangrijkste bron. Een uitzondering hierop vormen fijn stof en zwaveldioxide. Van de emissie van stikstofoxiden is het aandeel van zowel personenauto's (20%) als zware bedrijfsvoertuigen (30%) groot. Bij alle andere stoffen is de personenauto veruit de belangrijkste bron (50 à 80%).

Oorzaken van emissies

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de emissies door wegverkeer vindt u in StatLine (CBS) en het Datawarehouse (Emissieregistratie).

Technische toelichting

Technische toelichting

Er is een verschil in de berekening van de broeikasgasemissies volgens de IPCC en de feitelijke emissies zoals deze in deze indicator worden vermeld. De IPCC-emissies door wegverkeer worden berekend op basis van de afzet van motorbrandstoffen; de feitelijke emissies worden berekend op basis van het aantal voertuigkilometers op Nederlands grondgebied. Omdat geen betrouwbare gegevens beschikbaar zijn om de afgezette brandstof te verdelen naar de verschillende voertuigcatergorieën, zijn geen gegevens beschikbaar voor de IPCC-emissies naar voertuigcategorie.De methodiek voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen wordt jaarlijks aangepast. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Klein, J., et al. (2004). Dit rapport zal in de loop van 2006 worden geactualiseerd en worden geplaatst op de CBS-website (www.cbs.nl) onder Methoden/dataverzameling/Luchtverontreiniging, emissies door mobiele bronnen..

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Emissies naar lucht door wegverkeer, 2004 (indicator 0130, versie 09 , 16 augustus 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.