Verkeer en milieu

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies door wegverkeer (koolmonoxide, VOS, zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide). Het goederenvervoer emitteert de meeste fijn stof en stikstofoxiden.

Actuele emissies 1) Broeikasgassen        
  kooldi-   methaan   distikstof-
  oxide       oxide
             
    miljoen kg        
             
Totaal 31 300   2,3   1,4
Voertuigen voor personenvervoer 19 100   2,0   1,1
w.v. personenauto's 18 200   1,5   1,1
  motortweewielers 300   0,2   0,0
  bromfietsen 60   0,3   0,0
  autobussen 570   0,0   0,0
Voertuigen voor goederenvervoer 11 700   0,2   0,3
w.v. bestelauto's 5 300   0,1   0,2
  vrachtauto's 2 600   0,1   0,0
  trekkers (met oplegger) 3 800   0,1   0,0
Speciale voertuigen 4) 460   0,0   0,0
             
  Kool- VOS 2) Stikstof- Zwavel- Fijn
  monoxide   oxiden dioxide stof 3)
             
    miljoen kg        
             
Totaal 277 38 133 0,7 6,2
Voertuigen voor personenvervoer 251 32 47 0,5 2,5
w.v. personenauto's 197 22 41 0,4 2,3
  motortweewielers 43 4,3 0,5 0,0 0,0
  bromfietsen 10,0 6,0 0,0 0,0 0,0
  autobussen 1,2 0,4 5,5 0,0 0,2
Voertuigen voor goederenvervoer 25 5,4 80 0,2 3,5
w.v. bestelauto's 15 2,5 22 0,1 2,1
  vrachtauto's 4,5 1,3 24 0,0 0,6
  trekkers (met oplegger) 5,3 1,6 35 0,1 0,8
Speciale voertuigen 4) 1,7 0,5 5,1 0,0 0,2
             
Bron: CBS. CBS/MNC/mei07/0130
1) Feitelijke emissies op Nederlands grondgebied.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd); inclusief verdamping uit brandstofsystemen.
3) Diameter kleiner dan 10 µm (PM10), exclusief emissies door slijtage van banden, wegdek en remmen.
4) Bedrijfsvoertuigen voor bijzondere doeleinden, zoals brandweerauto's, takelwagens en reinigingsauto's.

Bijdragen verkeerscategorieën

Binnen de doelgroep Verkeer en vervoer is het wegverkeer voor de meeste stoffen veruit de belangrijkste bron. Een uitzondering hierop vormen fijn stof en zwaveldioxide. Van de emissie van stikstofoxiden is het aandeel van zowel personenauto's (20%) als zware bedrijfsvoertuigen (30%) groot. Bij alle andere stoffen is de personenauto veruit de belangrijkste bron (40 à 70%).

Oorzaken van emissies

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de emissies door wegverkeer vindt u in StatLine (CBS) en het Datawarehouse (Emissieregistratie).

Technische toelichting

Technische toelichting

Er is een verschil in de berekening van de broeikasgasemissies volgens de IPCC en de feitelijke emissies zoals deze in deze indicator worden vermeld. De IPCC-emissies door wegverkeer worden berekend op basis van de afzet van motorbrandstoffen; de feitelijke emissies worden berekend op basis van het aantal voertuigkilometers op Nederlands grondgebied. Omdat geen betrouwbare gegevens beschikbaar zijn om de afgezette brandstof te verdelen naar de verschillende voertuigcatergorieën, zijn geen gegevens beschikbaar voor de IPCC-emissies naar voertuigcategorie.De methodiek voor de berekening van de emissies door wegverkeer wordt jaarlijks aangepast. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Klein, J., et al. (Klein et al., 2006a). Er is hiervan tevens een Engelse vertaling beschikbaar (Klein et al.,2006b).In 2007 zijn dankzij nauwkeuriger gegevens over het aantal gereden kilometers en nieuwe inzichten over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen per voertuigkilometer de ramingen van de emissies van milieuverontreinigende stoffen door het wegverkeer over de periode 1990-2005 naar beneden bijgesteld (Klein, 2007).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Emissies naar lucht door wegverkeer, 2005 (indicator 0130, versie 10 , 10 juli 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.