Verkeer en milieu

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies door wegverkeer (koolmonoxide, VOS, zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide). Het goederenvervoer emitteert de meeste fijn stof en stikstofoxiden.

Actuele emissies 1)2011 Broeikasgassen        
  kooldi-   methaan   distikstof-
  oxide       oxide
             
    miljoen kg        
             
Totaal 31 000   2,0   0,76
Voertuigen voor personenvervoer 20 000   1,9   0,45
w.v. personenauto's 19 100   1,7   0,43
  motortweewielers 300   0,10   0,01
  bromfietsen 40   0,12   0,00
  autobussen 570   0,01   0,01
Voertuigen voor goederenvervoer 10 400   0,12   0,30
w.v. bestelauto's 4 200   0,06   0,08
  vrachtauto's 2 200   0,02   0,06
  trekkers (met oplegger) 4 000   0,03   0,16
Speciale voertuigen 4) 570   0,02   0,01
             
  Kool- VOS 2) Stikstof- Zwavel- Fijn
  monoxide   oxiden dioxide stof 3)
             
    miljoen kg        
             
Totaal 258 23 99 0,28 4,0
Voertuigen voor personenvervoer 238 20 32 0,21 1,6
w.v. personenauto's 207 15 28 0,20 1,4
  motortweewielers 28 2,3 0,81 0,00 0,04
  bromfietsen 2,2 2,4 0,24 0,00 0,05
  autobussen 0,54 0,20 3,5 0,00 0,08
Voertuigen voor goederenvervoer 18 2,2 62 0,06 2,2
w.v. bestelauto's 4,7 0,86 14 0,03 1,7
  vrachtauto's 4,7 0,59 17 0,01 0,25
  trekkers (met oplegger) 8,9 0,76 31 0,02 0,31
Speciale voertuigen 4) 2,3 0,45 5,3 0,00 0,16
             
Bron: CBS. CBS/CLO/mrt13/0130
1) Feitelijke emissies op Nederlands grondgebied.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd); inclusief verdamping uit brandstofsystemen.
3) Diameter kleiner dan 10 µm (PM10), exclusief emissies door slijtage van banden, wegdek en remmen.
4) Bedrijfsvoertuigen voor bijzondere doeleinden, zoals brandweerauto's, takelwagens en reinigingsauto's.

Bijdragen verkeerscategorieën

Bij het wegverkeer is de personenauto de belangrijkste bron van luchtverontreinigende emissies, met uitzondering van stikstofoxiden en fijn stof. In 2011 was het goederenvervoer, inclusief bestelauto's verantwoordelijk voor 62% van de emissie van stikstofoxiden en 56% van de emissie van fijn stof die ontstaat bij de verbranding van motorbrandstoffen.
Andere bronnen van emissies van fijn stof, zoals de emissies door slijtage, zijn in dit overzicht niet meegenomen. Voor de totale emissies van fijn stof door wegverkeer:

Oorzaken van emissies

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Emissies naar lucht door wegverkeer (laatste jaar)

Omschrijving

Emissies naar lucht door het wegverkeer van broeikasgassen (kooldioxide, distikstofoxiden, methaan) en verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, vluchtige organische stoffen (excl. methaan), fijn stof, koolmonoxide)

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Universiteit-Alterra, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, Agentschap NL, TNO, Deltares).

Berekeningswijze

Emissieberekening op basis van activiteitsgegevens (voertuigkilometers, brandstofverbruik) en emissiefactoren.Zie verder Klein, J., et al. (2012). Methoden voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen in Nederland .Taakgroep Verkeer van het Project Emissieregistratie (Engelstalig rapport met Nederlandstalige tabellenset).

Basistabel

StatLine tabel: Luchtverontreiniging, emissies door wegverkeer

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCCIn totaal circa 300 stoffenCirca 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen

Verschijningsfrequentie

In maart definitieve cijfers t-2; in augustus voorlopige cijfers t-1

Achtergrondliteratuur

Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documentenBegrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst

Opmerking

Er is een verschil in de berekening van de broeikasgasemissies volgens de IPCC en de emissies van verzurende en overige stoffen volgens de NEC-richtlijn. De IPCC-emissies door wegverkeer worden berekend op basis van de afzet van motorbrandstoffen; de NEC-emissies worden berekend op basis van het aantal voertuigkilometers op Nederlands grondgebied.De methodiek voor de berekening van de emissies door wegverkeer wordt jaarlijks aangepast. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Klein, J., et al. (Klein et al., 2012). Een samenvatting van de methodiek wordt gegeven in Luchtverontreiniging, emissies door mobiele bronnen 1990-2009.

Betrouwbaarheidscodering

C (Gemiddeld; afhankelijk van emissieoorzaak en stof)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Emissies naar lucht door wegverkeer, 2011 (indicator 0130, versie 22 , 18 april 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.