Afval

Gescheiden ingezameld afval van huishoudens, 1985-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Tot in de tweede helft van de jaren negentig neemt de hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval sterk toe. In de jaren erna is de groei veel minder. In 2003 is er zelfs sprake van een lichte daling.

  Totaal w.o.              
    GFT- Glas Papier, Textiel Ver- Grof Metalen KCA
    afval   karton   bouwings- tuinafval,    
            afval incl.    
              snoeihout    
                   
  miljoen kg              
                   
1985 715 5 177 507 . 9 . 8 2
1987 785 5 182 564 . 2 . 16 5
1989 950 33 215 648 . 4 . 22 15
1991 1 540 234 258 738 . 69 . 25 20
1993 2 310 874 287 724 24 94 124 26 21
                   
1994 2 725 1 231 298 716 29 115 153 32 21
1995 3 075 1 427 302 727 35 153 244 37 22
1996 3 355 1 459 306 840 41 200 288 42 21
1997 3 615 1 531 316 922 41 253 304 45 22
1998 3 645 1 488 317 1 012 43 292 292 56 21
                   
1999 3 715 1 444 321 1 038 48 335 332 54 22
2000 3 795 1 457 326 1 022 50 362 359 55 21
2001 3 855 1 405 335 1 015 50 356 355 59 20
2002 3 980 1 406 343 1 006 49 377 401 68 21
2003* 3 930 1 371 343 982 52 381 390 68 21
                   
Bron: CBS. CBS/MC/jul04/0143

Bijna 45% van het afval gescheiden ingezameld

De hoeveelheid huishoudelijk afval (gescheiden plus niet-gescheiden ingezameld) stijgt tussen 1995 en 2000 gemiddeld met 250 kton per jaar. Na 2000 is de groei minder. In 2003 daalt de totale hoeveelheid huishoudelijk afval licht t.o.v. het jaar ervoor.De hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval groeit tussen 1990 en 1997 sterk; dit geldt zowel voor de haal- als de brengmethode. Dit komt onder meer doordat begin jaren negentig veel gemeenten het gescheiden inzamelen van GFT-afval hebben ingevoerd. Na 1998 is de jaarlijkse groei kleiner. In 2003 treedt er zelfs een lichte daling op in de hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Dit komt vooral doordat er minder GFT gescheiden is ingezameld. Bijna 45% van het huishoudelijk afval wordt in dat jaar gescheiden ingezameld.De hierboven beschreven trend is ook zichtbaar in de ontwikkeling van het milieubewuste gedrag van de consument.

Beleid

Door diverse initiatieven tracht de overheid de scheiding van afval bij huishoudens te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het Stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie van huishoudelijk afval (STAP) (AOO, 2001).Ook de provincies stimuleren dat het aandeel van de gescheiden fracties bij de inzameling van huishoudelijk afval groter wordt. Gemeenten zorgen voor de uitvoering van dit beleid.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De tabel geeft informatie over het afval dat gemeentelijke reinigingsdiensten en particuliere bedrijven in opdracht van gemeenten bij huishoudens inzamelen. Ook is een aantal gescheiden ingezamelde afvalstromen opgenomen die buiten de gemeenten om worden ingezameld (zoals papier en karton dat verenigingen en scholen inzamelen).In StatLine (CBS, 2004) staan cijfers over huishoudelijk afval die afwijken van de hier gepresenteerde gegevens. Dit verschil komt met name door de toedeling van het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval en afval dat door derden is ingezameld. Zo vormt het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval in StatLine een deelstroom binnen het afval van huishoudens. In de grafiek hierboven is maar de helft van het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval toegedeeld aan het afval van huishoudens; van het andere deel wordt aangenomen dat het eigenlijk bedrijfsafval is (met name afkomstig van aannemersbedrijven). Het afval dat door derden is ingezameld omvat vooral wit- en bruingoed uit de detailhandel en oud papier en karton.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Gescheiden ingezameld afval van huishoudens, 1985-2003 (indicator 0143, versie 06 , 13 juli 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.