Compendium voor de Leefomgeving
462 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Ozonlaagaantasting

CFK's en halonen, Nederlandse verkoop en emissie, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling verkoop CFK's en halonen

Vanaf 1995 worden in Nederland uitsluitend hergebruikte chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en halonen verkocht, dit conform internationale afspraken. Hiermee is het beleidsdoel gehaald.

Ontwikkeling emissies CFK's en halonen

Uit bestaande toepassingen, zoals koelinstallaties, isolatiemateriaal en brandblussers, blijven nog emissies van CFK's en halonen plaatsvinden. Hierdoor daalt de werkelijke emissie in Nederland volgens voorlopige schattingen vanaf 1994 traag. Deze emissies zullen waarschijnlijk nog enige tijd voortduren. De daling ervan kan aanmerkelijk worden versneld door de CFK's en halonen uit de bestaande toepassingen te verwijderen. In Nederland is naar schatting nog een hoeveelheid van maximaal 4 000 ton halon en CFK in omloop, die moet worden ingezameld, opgeslagen en vervolgens verwerkt. Om dit te realiseren heeft VROM een inzamelingsregeling CFK en halonen ingesteld die sinds 4 september 2002 van kracht is. De inzamelingsregeling komt bedrijven financieel tegemoet die voor 1 januari 2004 halonen en CFK's inleveren bij aangewezen inzamelbedrijven. De gassen worden dan op milieuverantwoorde wijze vernietigd.

Beleid

Doel is het volledig beëindigen van de binnenlandse verkoop van ozonlaagaantastende stoffen. Daarnaast vindt Nederland het belangrijk dat op 1 januari 2004 alle in omloop zijnde hoeveelheden halon en CFK zijn ingezameld om deze vervolgens te vernietigen.

Relevantie

De emissie van CFK's en halonen door de mens, kan de ozonlaag aantasten. De ozonlaag beschermt de aarde tegen te hoge instraling van ultraviolet (UV)-licht.

Methodiek

Het potentiële effect van CFK's en andere stoffen op de aantasting van de ozonlaag wordt uitgedrukt in CFK-11-equivalenten met behulp van de zogenaamde Ozon Depletion Potential (ODP). Dit getal geeft het relatieve ozonlaagaantastende vermogen van een kg van één stof ten opzichte van een kg CFK-11. De ODP van andere CFK's zijn circa 1, van halonen tussen 3 en 10 en van HCFK's circa 0,1. De ODP-factor van HFK's is 0 omdat deze stoffen geen ozonlaagaantastende werking hebben.

Referenties

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.
  • Staatscourant (2002, nr. 6). Inzameling en opslag van halon en cfk. KVI2002000905. 9 januari 2002, Den Haag.
  • Staatscourant (2002, nr. 167). Inzamelingsregeling CFK en halonen. KVI2002045490. 2 september 2002, Den Haag.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). CFK's en halonen, Nederlandse verkoop en emissie, 1980-2001 (indicator 0176, versie 03 , 23 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.