Compendium voor de Leefomgeving
462 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Ozonlaagaantasting

CFK's en halonen, Nederlandse verkoop en emissie, 1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Vanaf 1995 is er een vrijwel totale afname van emissies van CFK's en halonen in gang gezet. Een verkoopstop, inzameling en milieuverantwoorde vernietiging brachten dit tot stand.

Productie ozonlaag aantastende stoffen gestopt

Er worden in Nederland geen nieuwe chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en halonen meer geproduceerd. Hiermee is het beleidsdoel, de volledig beëindigen van de binnenlandse productie van ozonlaagaantastende stoffen, gehaald. Vanaf 1995 worden in Nederland uitsluitend nog hergebruikte chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en halonen verkocht. Dit is conform internationale afspraken.

Emissie van CFK's en halonen daalt sterk na stopzetting binnenlandse verkoop

Uit bestaande toepassingen, zoals koelinstallaties, isolatiemateriaal en brandblussers, blijven nog emissies van CFK's en halonen plaatsvinden. Hierdoor daalt de werkelijke emissie in Nederland volgens voorlopige schattingen vanaf 1994 traag. Deze emissies zullen waarschijnlijk nog enige tijd voortduren. De daling ervan kan aanmerkelijk worden versneld door de CFK's en halonen uit de bestaande toepassingen te verwijderen. In Nederland is naar schatting nog een hoeveelheid van maximaal 4 000 ton halonen en CFK in omloop, die moet worden ingezameld, opgeslagen en vervolgens verwerkt. Om dit te realiseren heeft VROM een inzamelingsregeling CFK en halonen ingesteld die sinds 4 september 2002 van kracht is. De inzamelingsregeling komt bedrijven financieel tegemoet die voor 1 januari 2004 halonen en CFK's inleveren bij aangewezen inzamelbedrijven. De gassen worden dan op milieuverantwoorde wijze vernietigd.

Beleid CFK's en halonen

Doel is het volledig beëindigen van de binnenlandse verkoop van ozonlaagaantastende stoffen. Daarnaast vindt Nederland het belangrijk dat op 1 januari 2004 alle in omloop zijnde hoeveelheden halonen en CFK zijn ingezameld om deze vervolgens te vernietigen.

CFK's en halonen tasten de ozonlaag aan

CFK's en halonen tasten de ozonlaag aan. De ozonlaag beschermt de aarde tegen te hoge instraling van ultraviolet (UV)-licht. Door de afgenomen hoeveelheid ozon in de stratosfeer is de UV-straling toegenomen. Deze toename veroorzaakt tal van schadelijke effecten voor gezondheid en milieu, waaronder extra gevallen van huidkanker.

Referenties

  • Staatscourant (2002, nr. 6). Inzameling en opslag van halon en cfk. KVI2002000905. 9 januari 2002, Den Haag.
  • Staatscourant (2002, nr. 167). Inzamelingsregeling CFK en halonen. KVI2002045490. 2 september 2002, Den Haag.

Relevante informatie

  • Informatie over het ozonlaagbeleid van Nederland staat op de website van het Ministerie van VROM.
  • Informatie over de actuele en toekomstige ontwikkelingen voor de ozonlaag zijn te vinden in Milieubalans 2003 en Milieuverkenning 2000-2030.
  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). CFK's en halonen, Nederlandse verkoop en emissie, 1980-2002 (indicator 0176, versie 04 , 20 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.