Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies koolmonoxide, fijn stof en VOS per doelgroep (NEC), 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissies (volgens de NEC-indeling) van koolmonoxide en vluchtige organische stoffen worden met name veroorzaakt door de industrie, verkeer en vervoer en consumenten. De landbouw, industrie en het verkeer en vervoer leveren de grootste bijdragen aan de fijn stof emissies.

Bijdrage doelgroepen aan emissies

Verreweg het grootste deel van de emissies volgens de indeling van de NEC van koolmonoxide wordt veroorzaakt door het verkeer en vervoer (411 miljoen kg, oftewel 63,5% van de totale emissie)
De industrie, inclusief energievoorziening, verkeer en vervoer en consumenten leveren de grootste bijdrage aan de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS, exclusief methaan).
De emissies van fijn stof worden vooral veroorzaakt door de land- en tuinbouw, industrie, inclusief energievoorziening, en verkeer en vervoer.

Beleid

De nationale doelstelling voor 2010 is voor VOS 163 miljoen kg (VROM, 2001). Voor de doelgroepen zijn taakstellingen voor VOS-emissies voor 2010 vastgesteld. De emissiedoelstelling voor fijn stof moet nog worden bepaald. De berekende emissie voor 2010 ligt op 27 miljoen kg.

Relevantie

Uit VOS kan onder invloed van zonlicht ozon worden gevormd, waardoor onder meer fotochemische smog kan ontstaan. De directe blootstelling aan vluchtige organische stoffen, fijn stof en ozon kan ook leiden tot gezondheidsschade en tot schade aan materialen en ecosystemen.

Referenties

  • Emissieregistratie (2005). Jaarcijfers 2003. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.
  • VROM (2001). Nationaal Milieubeleidsplan 4. Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De emissiegegevens zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Emissies koolmonoxide, fijn stof en VOS per doelgroep (NEC), 2003 (indicator 0181, versie 06 , 25 augustus 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.