Verzuring en vermesting

Verzurende stoffen: emissies per beleidsector, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissie van verzurende stoffen neemt nog steeds verder af. De verminderde emissie van ammoniak in de landbouw heeft hier het grootste aandeel in.

  1990 1995 2000 2001 2002
           
  miljard z-eq 1)      
           
Totaal 33 26 20 20 19
           
Landbouw 14 11 8 8 8
w.v. vuurhaarden 0,24 0,31 0,27 0,26 0,25
proces/overige 14 11 8,2 7,6 7,2
           
Industrie en Energie 9,5 6,7 4,3 4,3 4,1
w.v. vuurhaarden 7,6 5,5 3,4 3,2 3,1
proces/overige 1,9 1,3 0,93 1,1 1,0
           
Consumenten 0,86 0,88 0,85 0,87 0,85
w.v. vuurhaarden 0,47 0,49 0,45 0,46 0,44
proces/overige 0,38 0,40 0,41 0,41 0,41
           
Verkeer en vervoer 8,4 7,4 6,4 6,1 5,9
           
HDO en Bouw 0,40 0,39 0,37 0,41 0,44
w.v. vuurhaarden 0,35 0,35 0,31 0,36 0,36
proces/overige 0,046 0,043 0,058 0,043 0,050
           
Bron: CCDM (2004). CBS/MC/apr04/0185
1) Een verzuringsequivalent is de maat voor het zuurvormend vermogen van de verschillende stoffen en komt overeen met 32 g SO2, 46 g NO2 of 17 g NH3.

Emissies verzurende stoffen nemen langzaam af

De emissie van verzurende stoffen is in 2002 ten opzichte van voorgaande jaren verder afgenomen. De grootste absolute afname is gerealiseerd door de afname van de NH3-emissie bij de doelgroep landbouw. De grootste relatieve afname is gerealiseerd door de doelgroep industrie waar de emissie sinds 1990 meer dan gehalveerd is.

Beleid

In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) zijn nieuwe nationale doelstellingen geformuleerd voor 2010 voor zwaveldioxide (SO2): 46 miljoen kg, stikstofoxide (NOx): 231 miljoen kg en ammoniak (NH3): 100 miljoen kg. Omgerekend komt dit overeen met 12,3 miljard zuurequivalenten in 2010.

Relevantie

Genoemde stoffen dragen bij aan verzuring en vermesting van bodem en water. Ook de directe blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot gezondheidsschade en schade aan materialen en ecosystemen.

Technische toelichting

Het vermogen van een stof om verzurend te werken wordt uitgedrukt in zuurequivalenten (z-eq), die gelijk zijn aan de hoeveelheden H+ (in mol) die kunnen ontstaan (1 mol SO2 = 2 z-eq; 1 mol NOX = 1 z-eq en 1 mol NH3 = 1 z-eq).

Referenties

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Emissiecijfers zijn ook te vinden op StatLine van het CBS.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Verzurende stoffen: emissies per beleidsector, 1990-2002 (indicator 0185, versie 05 , 16 april 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.