Emissie naar lucht, water en bodem

Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Tussen 1986 en 2008 zijn de lozingen van stikstof en fosfor aanzienlijk gedaald. De ophoping van deze stoffen in het milieu wordt in belangrijke mate bepaald door de aan- en afvoer via rivieren.

  1986 1990 1995 2000 2005 2007 2008
               
Stikstof miljoen kg N          
Totale aanvoer 683 494 562 439 331 393 333
  Grensoverschrijdende rivieren 540 362 425 312 252 281 248
  Lozingen 1)              
    industrie 23 18 7 6 4 4 4
    huishoudens 36 36 30 23 18 14 13
    landbouw 2) 6 6 5 4 4 4 4
  Landbouwgrond 3) 52 49 70 73 38 71 47
  Overige grond 3) 11 5 13 10 5 9 7
  Depositie 4) 15 18 12 11 10 10 10
               
Totale afvoer 683 494 562 439 331 393 333
  Naar zee (via rivieren) 5) 550 343 551 339 233 294 246
  Baggerspecie 7 6 3 3 3 3 3
  Ophoping (accumulatie) 126 145 8 97 95 96 84
               
Fosfor miljoen kg P          
Totale aanvoer 77 44 33 26 16 18 19
  Grensoverschrijdende rivieren 46 20 22 17 10 11 13
  Lozingen 1)              
    industrie 15 16 4,2 2,2 1,0 0,9 1
    huishoudens 11 4 2,7 2,1 1,8 1,7 1,6
    landbouw 2) 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
  Landbouwgrond 3) 2,8 2,4 3,4 3,8 2,6 4,1 3,1
  Overige grond 3) 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4
  Depositie 0 0 0 0 0 0 0
               
Totale afvoer 77 44 33 26 16 18 19
  Naar zee (via rivieren) 5) 42 23 32 18 10 14 13
  Baggerspecie 6 5 3 3 2 2 2
  Ophoping (accumulatie) 29 16 -2 5 4 2 4
 
Bron: CBS (2010). CBS/CLO/aug10/0194
1) Exclusief lozingen op zee.
2) Emissies naar water door het meemesten van sloten en lozingen in het spui- en drainagewater uit de glastuinbouw.
3) Uit- en afspoeling volgens Modelberekeningen (STONE 2.3) (Emissieregistratie, 2010).
4) Gebaseerd op een zoetwateroppervlak van 0,39 miljoen ha en een gemiddelde natte en droge depositie van 26 kg N/ha in 2008.
5) Bron: Ospar Commission.

Ontwikkeling lozingen op oppervlaktewater

Tussen 1986 en 2008 zijn de lozingen op het oppervlaktewater flink afgenomen: de lozing van stikstof met 68 procent en de lozing van fosfor met bijna 90 procent. Door saneringen bij diverse bedrijven en aanpassing van productieprocessen bedroeg de afname in de industrie voor stikstof ruim 80 procent en voor fosfor bijna 95 procent. Bij de huishoudens is de daling, voor stikstof bijna 65 procent en bij fosfor 85 procent, vooral het gevolg van aanpassingen bij rioolwaterzuiveringsinrichtingen voor stikstof- en fosfaatverwijdering en de invoering van fosfaatvrije wasmiddelen.

Toelichting ophoping

Veranderingen in de emissie zijn niet altijd terug te zien in de ophoping. De aan- en afvoer via rivieren wordt in belangrijke mate bepaald door het weer. De lage accumulatie in 1995 is bijvoorbeeld mede een gevolg van de vele regen en daardoor de hogere afvoer in 1995.

Beleidsdoel

Om aan de Europese Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen, moet de uitspoeling van nutriënten uit de landbouw omlaag. Strengere wetgeving, onder meer via het mineralenaangiftesysteem (MINAS) (tot en met 2005) en de nieuwe Meststoffenwet (vanaf 1 januari 2006), moet de overschotten uit de landbouw verder terugdringen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater

Omschrijving

Ontwikkeling van de aanvoer (via grensoverschrijdende rivieren, lozingen, landbouwgrond, overige grond en depositie) en afvoer (via rivieren naar de zee, via baggerspecie, ophoping) van de nutriënten stikstof en fosfor voor zoet oppervlaktewater.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Voor de berekening van de accumulatie worden gegevens gebruikt uit diverse CBS-statistieken zoals milieustatistieken (dierlijke mest, afvalwater, luchtemissies en afvalstoffen). Ook is een deel van de basisgegevens afkomstig uit externe bronnen zoals Emissieregistratie, Planbureau voor de Leefomgeving en Rijkswaterstaat-Waterdienst (voorheen RIZA). Tenslotte wordt informatie geput uit literatuuronderzoek en worden enkele bedrijven telefonisch en/of schriftelijk benaderd voor gegevensverstrekking.Meer informatie over de berekeningsmethode geeft het artikel Balansen van mineralen en zware metalen (CBS, 2006) en de website van de Emissieregistratie (meta-informatie) (Emissieregistratie, 2010).

Basistabel

StatLine: Stikstof en fosfor in Nederland (CBS, 2010);Website van de Emissieregistratie (Emissieregistratie, 2010).

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Balansen van mineralen en zware metalen (CBS, 2006) (korte methodenbeschrijving);Website van de Emissieregistratie (Emissieregistratie, 2010).

Betrouwbaarheidscodering

C (schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2008 (indicator 0194, versie 11 , 4 augustus 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.