Afval

Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid vrijgekomen afval stabiliseert. Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en steeds minder afval wordt gestort.

Doelgroep Verwerkings-wijze 1990 1995 2000 2001 2002
 
    miljoen kg1
TOTAAL totaal 50 180 51 990 57 775 57 913 57 890
  nuttige toepas. 30 605 37 660 45 446 45 467 44 847
  verbranden 3 885 4 695 7 094 7 520 8 607
  storten 13 880 8 215 4 834 4 820 3 985
  lozen2) 1 815 1 420 402 110 450
 
Consumenten totaal 6 195 7 320 5 650 8 641 8 716
  nuttige toepas. 985 2 925 3 875 3 841 4 082
  verbranden 1 925 1 865 3 485 3 604 3 624
  storten 3 285 2 530 1 290 1 196 1 002
  lozen 0 0 0 0 8
Verkeer en vervoer totaal 1 285 1 090 853 807 768
  nuttige toepas. 1 060 990 788 744 405
  verbranden 70 60 22 20 2
  storten 155 40 43 43 42
  lozen 0 0 0 0 319
Land- en tuinbouw totaal 1 590 1 630 1 703 1 750 1 696
  nuttige toepas. 1 210 1 250 1 651 1 658 1 638
  verbranden 75 75 43 86 49
  storten 305 305 9 9 9
Industrie totaal 19 990 20 130 19 390 18 886 18 114
(incl. raffinaderijen) nuttige toepas. 13 880 16 240 16 529 16 280 15 057
  verbranden 645 890 1 411 1 598 2 077
  storten 3 660 1 580 1 048 1 008 980
  lozen 1 805 1 420 402 0 0
HDO totaal 3 990 4 105 4 894 5 036 5 184
  nuttige toepas. 740 1 580 2 726 2 647 2 749
  verbranden 900 750 852 897 1 488
  storten 2 350 1 775 1 316 1 383 824
  lozen 0 0 0 110 123
Bouw totaal 12 690 14 100 19 050 19 550 20 000
  nuttige toepas. 9 315 12 910 17 970 18 420 18 845
  verbranden 165 160 210 210 215
  storten 3 200 1 030 870 920 940
Energievoorziening totaal 1 390 1 380 1 674 1 620 1 722
  nuttige toepas. 1 280 1 355 1 566 1 521 1 624
  verbranden 25 0 5 6 6
  storten 85 25 103 93 92
Rioolwaterzuiverings- totaal 2 920 2 135 1 427 1 468 1 534
installaties3) nuttige toepas. 2 075 360 206 201 297
  verbranden 80 895 1 066 1 099 1 146
  storten 770 880 155 168 91
Drinkwater- totaal 125 100 135 155 155
voorziening3) nuttige toepas. 60 50 135 155 150
  storten 65 50 0 0 5
 
Bron: AOO/CBS/RIVM. CBS/MNC/jan05/0206
1) Exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest.
2) Vanaf 2001 is er voor lozen een andere definitie gehanteerd dan de jaren ervoor. Zie hiervoor ook de Inleiding Thema Afvalbeheer.
3) De rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwatervoorziening vormen samen de doelgroep Actoren in de waterketen.

Hoeveelheid vrijgekomen afval stabiliseert

De totale hoeveelheid vrijgekomen afval blijft de laatste jaren redelijk constant. Bij consumenten, bouw, handel, diensten en overheid en rioolwaterzuiveringsinrichtingen neemt de hoeveelheid licht toe, terwijl bij de industrie en verkeer en vervoer de hoeveelheid licht afneemt.

Steeds minder afval wordt gestort en meer wordt nuttig toegepast

Sinds 1990 is er een sterke afname van de hoeveelheid afval dat wordt gestort (van bijna 14 miljard kg naar bijna 4 miljard kg). Daar staat een toename van de hoeveelheid dat nuttig wordt toegepast van ruim 14 miljard kg tegenover.

Begrippen en definities

In de bovenstaande afvaloverzichten worden voor de jaren 2001 en 2002 andere definities gebruikt dan de jaren ervoor. Deze wijziging is ingegeven door het van kracht worden van het Landelijk afvalbeheerplan en de daarin gebruikte termen en definities die beter aansluiten op de Europese regelgeving. Bijvoorbeeld nuttige toepassing, dat het begrip hergebruik vervangt, kent een iets ruimere afbakening dan hergebruik zoals dat tot nu toe wordt gebruikt.

Referenties

  • De cijfers over afval zijn geleverd door het Afval Overleg Orgaan (AOO) en zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen van het AOO en het CBS. Per 1 januari 2005 is het Afval Overleg Orgaan (AOO) overgegaan in SenterNovum. In de onderstaande referenties is de achterliggende informatie weergegeven en samengevat:
  • AOO (2004). Nederland afval in cijfers, gegevens 2000-2004, AOO 2004-07, AOO, Utrecht.
  • RIVM (2004). Milieubalans 2004, Het Nederlandse milieu verklaard, Milieu- en Natuurplanbureau RIVM, Bilthoven.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2002 (indicator 0206, versie 04 , 7 januari 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.