Afval

Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid vrijgekomen afval daalt. Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en steeds minder afval wordt gestort.

Doelgroep Beheer1) 1990 1995 2000 2005 2006
             
    miljoen kg2)      
             
TOTAAL Totaal 50 920 52 765 63 242 60 408 59 758
  nuttige toepassing 31 355 38 435 50 925 50 357 49 286
  verbranden 3 885 4 695 7 083 7 178 7 230
  storten 13 875 8 215 4 832 2 226 2 663
  lozen/overig3, 4) 1 805 1 420 402 648 579
             
Consumenten totaal 6 195 7 320 8 650 9 114 9 141
  nuttige toepassing 985 2 925 3 875 4 777 4 687
  verbranden 1 925 1 865 3 485 3 945 3 480
  storten 3 285 2 530 1 290 342 931
  lozen 0 0 0 51 45
             
Verkeer en vervoer totaal 1 285 1 090 853 692 714
  nuttige toepassing 1 060 990 788 361 358
  verbranden 70 60 22 17 19
  storten 155 40 43 42 42
  lozen 0 0 0 274 295
             
Landbouw, bosbouw totaal 2 340 2 405 2 497 2 330 2 265
en visserij nuttige toepassing 1 960 2 025 2 445 2 307 2 243
  verbranden 75 75 43 12 12
  Storten 305 305 9 9 9
  lozen 0 0 0 1 1
             
Industrie totaal 19 990 20 130 19 312 16 579 16 032
(incl. raffinaderijen)5) nuttige toepassing 13 880 16 240 16 464 15 087 14 726
  verbranden 645 890 1 400 877 764
  storten 3 660 1 580 1 046 463 440
  lozen 1 805 1 420 402 154 102
             
Handel, diensten en totaal 3 990 4 105 4 894 5 109 4 974
overheid nuttige toepassing 740 1 580 2 726 2 761 2 295
  verbranden 900 750 852 1.432 1 873
  storten 2 350 1 775 1 316 781 702
  lozen 0 0 0 138 106
             
Bouw totaal 12 690 14 100 23 800 23 500 23 500
  nuttige toepassing 9 315 12 910 22 720 22 960 23 010
  verbranden 165 160 210 50 50
  storten 3 200 1 030 870 485 435
  lozen 0 0 0 5 5
             
Energievoorziening totaal 1 390 1 380 1 674 1 397 1 316
  nuttige toepassing 1 280 1 355 1 566 1 350 1 268
  verbranden 25 0 5 9 8
  storten 85 25 103 14 14
  lozen/overig 0 0 0 25 25
             
Rioolwaterzuiverings- totaal 2 920 2 135 1 426 1 494 1 611
installaties6) nuttige toepassing 2 075 360 206 599 527
  verbranden 80 895 1 066 836 1 024
  storten 770 880 155 60 59
  lozen/overig 0 0 0 - -
             
Drinkwater- totaal 125 100 135 185 205
voorziening6) nuttige toepassing 60 50 135 155 172
  storten 65 50 0 30 31
             
Bron: SenterNovem/AOO/CBS/MNP. CBS/MNC/mei08/0206
1) Met de inwerkingtreding van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) en de Wet milieubeheer heeft een herdefiniëring plaatsgevonden van de verwerkingswijzen. Hierbij omvat 'nuttige toepassing' nu zowel hergebruik als materiaal voor gebruik als brandstof voor energieproductie
2) Exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest.
3) Tot en met 2000 werd het lozen van fosforgips gerapporteerd als lozen en het lozen van waterige afvalstromen (na reiniging) werd gerapporteerd als nuttige toepassing. Met ingang van 2001 wordt het lozen van waterige afvalstromen (na reiniging) apart gerapporteerd onder lozen. Sinds 2001 is geen fosforzuurgips meer geloosd.
4) Met ingang van 2003 wordt onder lozen ook verstaan het 'vochtverlies' dat optreedt bij het drogen van natte afvalstromen vóór verwijdering.
5) Met ingang van 2004 is bij industrieel afval de inzet van afval als brandstof voor energieproductie meegenomen bij nuttige toepassing en niet meer bij verbranden.
6) De rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwatervoorziening vormen samen de doelgroep Actoren in de waterketen.

Hoeveelheid vrijgekomen afval daalt

De totale hoeveelheid vrijgekomen afval blijft de laatste jaren dalen. Deze daling is met name bij de doelgroep industrie te vinden. De overige doelgroepen zijn vrij stabiel of laten een lichte daling zien.

Steeds minder afval wordt gestort en meer wordt nuttig toegepast

Sinds 1990 is er een sterke afname van de hoeveelheid afval dat wordt gestort (van bijna 14 miljard kg naar 2,6 miljard kg). Daar staat een toename van de hoeveelheid afval dat nuttig wordt toegepast van ongeveer 20 miljard kg tegenover.

Referenties

  • De cijfers over afval zijn geleverd door SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer en zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen, onder meer SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer en het CBS. Per 1 januari 2005 is het Afval Overleg Orgaan (AOO) overgegaan in SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer. In de onderstaande referenties is de achterliggende informatie weergegeven en samengevat:
  • SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2008). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2006, SenterNovem, Utrecht.
  • AOO (2004). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2003, AOO 2004-07, AOO, Utrecht.
  • MNP (2008). Realisatie Milieudoelen, Voortgangsrapport 2008, MNP publicatienummer 500081006. Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Productie en verwerking van afval per doelgroep

Omschrijving

De ontwikkeling van de hoeveelheden geproduceerd afval uitgesplitst naar doelgroep en verwerkingsmethode

Verantwoordelijk instituut

SenterNovem, CBS

Berekeningswijze

Cijfers van voornamelijk SenterNovem, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en Centraal Bureau voor de Statistiek worden geanalyseerd en opgehoogd door SenterNovem.SenterNovem: Uitvoering Afvalbeheer (2008). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2006, SenterNovem, Utrecht.CSS: Bedrijfsafvalstoffen: http://www.cbs.nl/NR/exeres/30CA7860-AC4C-4B66-8A84-306DF0EE599DCBS: Gemeentelijk ingezamelde afvalstoffen: http://www.cbs.nl/NR/exeres/C774016D-1C76-4DB8-8157-FC3D624066DB

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2008). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2006, SenterNovem, Utrecht.Bedrijfsafvalstoffen: http://www.cbs.nl/NR/exeres/30CA7860-AC4C-4B66-8A84-306DF0EE599DGemeentelijk ingezamelde afvalstoffen: http://www.cbs.nl/NR/exeres/C774016D-1C76-4DB8-8157-FC3D624066DB

Opmerking

In de bovenstaande afvaloverzichten worden voor de jaren sinds 2001 andere definities gebruikt dan de jaren ervoor. Deze wijziging is ingegeven door het van kracht worden van het Landelijk afvalbeheerplan en de daarin gebruikte termen en definities die beter aansluiten op de Europese regelgeving. Bijvoorbeeld nuttige toepassing, dat het begrip hergebruik vervangt, kent een iets ruimere afbakening dan hergebruik zoals dat tot nu toe wordt gebruikt. Verder wordt het verbranden met terugwinning van energie (niet zijnde in een afvalverbrandingsinstallatie) met ingang van 2001 gezien als nuttige toepassing.

Betrouwbaarheidscodering

C. (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2006 (indicator 0206, versie 08 , 16 mei 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.