Afval

Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid vrijgekomen afval daalt. Ruim 84% van de hoeveelheid vrijgekomen afval wordt nuttig toegepast; steeds minder afval wordt gestort.

Doelgroep Beheer1) 1990 1995 2000 2005 2008
             
    miljoen kg2)      
             
TOTAAL Totaal 50 920 52 765 63 242 60 400 62 911
  nuttige toepassing 31 355 38 435 50 925 50 350 53 043
  verbranden 3 885 4 695 7 083 7 178 7 731
  storten 13 875 8 215 4 832 2 232 1 689
  lozen/overig3, 4) 1 805 1 420 402 648 347
             
Huishoudens totaal 6 195 7 320 8 650 9 114 9 189
  nuttige toepassing 985 2 925 3 875 4 777 4 854
  verbranden 1 925 1 865 3 485 3 945 3 994
  storten 3 285 2 530 1 290 342 288
  lozen 0 0 0 51 53
             
Verkeer en vervoer totaal 1 285 1 090 853 692 620
  nuttige toepassing 1 060 990 788 361 352
  verbranden 70 60 22 17 83
  storten 155 40 43 42 91
  lozen 0 0 0 274 94
             
Landbouw, bosbouw totaal 2 340 2 405 2 497 2 330 2 563
en visserij nuttige toepassing 1 960 2 025 2 445 2 307 2 561
  verbranden 75 75 43 12 1
  storten 305 305 9 9 0
  lozen 0 0 0 1 1
             
Industrie totaal 19 990 20 130 19 312 16 579 16 766
(incl. raffinaderijen)5) nuttige toepassing 13 880 16 240 16 464 15 087 15 360
  verbranden 645 890 1 400 877 780
  storten 3 660 1 580 1 046 463 486
  lozen 1 805 1 420 402 154 38
             
Handel, diensten en totaal 3 990 4 105 4 894 5 109 5 584
overheid nuttige toepassing 740 1 580 2 726 2 761 3 448
  verbranden 900 750 852 1.432 1 897
  storten 2 350 1 775 1 316 781 143
  lozen 0 0 0 138 95
             
Bouw totaal 12 690 14 100 23 800 23 500 25 063
  nuttige toepassing 9 315 12 910 22 720 22 960 24 441
  verbranden 165 160 210 50 29
  storten 3 200 1 030 870 485 552
  lozen 0 0 0 5 41
             
Energievoorziening totaal 1 390 1 380 1 674 1 397 1 502
  nuttige toepassing 1 280 1 355 1 566 1 343 1 363
  verbranden 25 0 5 9 19
  storten 85 25 103 20 115
  lozen/overig 0 0 0 25 5
             
Rioolwaterzuiverings- totaal 2 920 2 135 1 426 1 494 1 449
installaties6) nuttige toepassing 2 075 360 206 599 492
  verbranden 80 895 1 066 836 926
  storten 770 880 155 60 11
  lozen/overig 0 0 0 0 20
             
Drinkwater- totaal 125 100 135 185 176
voorziening6) nuttige toepassing 60 50 135 155 171
  verbranden 0 0 0 0 2
  storten 65 50 0 30 3
  lozen/overig 0 0 0 0 0
             
Bron: Agentschap NL,CBS. CBS/CLO/sep10/0206
1) Met de inwerkingtreding van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) en de Wet milieubeheer heeft een herdefiniëring plaatsgevonden van de verwerkingswijzen. Hierbij omvat 'nuttige toepassing' nu zowel hergebruik als materiaal voor gebruik als brandstof voor energieproductie
2) Exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest.
3) Tot en met 2000 werd het lozen van fosforgips gerapporteerd als lozen en het lozen van waterige afvalstromen (na reiniging) werd gerapporteerd als nuttige toepassing. Met ingang van 2001 wordt het lozen van waterige afvalstromen (na reiniging) apart gerapporteerd onder lozen. Sinds 2001 is geen fosforzuurgips meer geloosd.
4) Met ingang van 2003 wordt onder lozen ook verstaan het 'vochtverlies' dat optreedt bij het drogen van natte afvalstromen vóór verwijdering.
5) Met ingang van 2004 is bij industrieel afval de inzet van afval als brandstof voor energieproductie meegenomen bij nuttige toepassing en niet meer bij verbranden.
6) De rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwatervoorziening vormen samen de doelgroep Actoren in de waterketen.

Ontwikkeling hoeveelheid geproduceerd afval

In 2010 is voor een deel van de afvalproductie en wijze van verwerking de wijze van monitoring aangepast. Dit is waar mogelijk ingevoerd vanaf 2006, maar sommige aanpassingen zijn pas in 2007 of 2008 ingevoerd. Hierdoor is er een toename van de productie van afval vanaf 2006. Of de toename van de afvalproductie alleen komt door de nieuwe monitoringswijze is niet na te gaan.
Omdat voor de meeste doelgroepen een wijziging in de monitoring heeft plaatsgevonden, is een vergelijking tussen verschillende jaren niet mogelijk.

Steeds minder afval wordt gestort en meer wordt nuttig toegepast

Sinds 1990 is er een sterke afname van de hoeveelheid afval dat wordt gestort (van bijna 14 miljard kg naar 1,7 miljard kg in 2008). Daar staat een toename van de hoeveelheid afval dat nuttig wordt toegepast van ruim 20 miljard kg tegenover. In 2008 werd in totaal 53 miljard kg nuttig hergebruikt, of te wel ruim 84% van de totale hoeveelheid vrijgekomen afval

Referenties

  • De cijfers over afval zijn geleverd door Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer en zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen, onder meer Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer en het CBS. Per 1 januari 2010 is SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer overgegaan in Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer. In de onderstaande referentie is de achterliggende informatie weergegeven en samengevat:
  • Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer (2010). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2008, Agentschap NL, Utrecht (concept).

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Productie en verwerking van afval per doelgroep

Omschrijving

De ontwikkeling van de hoeveelheden geproduceerd afval uitgesplitst naar doelgroep en verwerkingsmethode

Verantwoordelijk instituut

Agentschap NL, CBS

Berekeningswijze

Cijfers van voornamelijk Agentschap NL, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en Centraal Bureau voor de Statistiek worden geanalyseerd en opgehoogd door SenterNovem.Agentschap NL: Uitvoering Afvalbeheer (2010). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2008, Agentschap NL, Utrecht.CSS: BedrijfsafvalstoffenCBS: Gemeentelijk ingezamelde afvalstoffen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer (2010). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2008, Agentschap NL, Utrecht.CSS: BedrijfsafvalstoffenCBS: Gemeentelijk ingezamelde afvalstoffen

Opmerking

In de bovenstaande afvaloverzichten worden voor de jaren sinds 2001 andere definities gebruikt dan de jaren ervoor. Deze wijziging is ingegeven door het van kracht worden van het Landelijk afvalbeheerplan en de daarin gebruikte termen en definities die beter aansluiten op de Europese regelgeving. Bijvoorbeeld nuttige toepassing, dat het begrip hergebruik vervangt, kent een iets ruimere afbakening dan hergebruik zoals dat tot nu toe wordt gebruikt. Verder wordt het verbranden met terugwinning van energie (niet zijnde in een afvalverbrandingsinstallatie) met ingang van 2001 gezien als nuttige toepassing.

Betrouwbaarheidscodering

C. (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2008 (indicator 0206, versie 10 , 14 september 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.