Afval

Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid vrijgekomen afval daalt en bedraagt nu minder dan 60 miljoen ton (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest). Ruim 88% van de hoeveelheid vrijgekomen afval wordt nuttig toegepast; steeds minder afval wordt gestort.

Doelgroep Beheer1) 1990 1995 2000 2005 2010
             
    miljoen kg2)      
             
TOTAAL Totaal 50 920 52 765 63 242 60 400 59 860
  nuttige toepassing 31 355 38 435 50 925 50 350 52 941
  verbranden 3 885 4 695 7 083 7 178 5 125
  storten 13 875 8 215 4 832 2 232 1 381
  lozen/overig3, 4) 1 805 1 420 402 648 412
             
Huishoudens totaal 6 195 7 320 8 650 9 114 8 823
  nuttige toepassing 985 2 925 3 875 4 777 6 954
  verbranden 1 925 1 865 3 485 3 945 1 753
  storten 3 285 2 530 1 290 342 72
  lozen 0 0 0 51 43
             
Verkeer en vervoer totaal 1 285 1 090 853 692 1 094
  nuttige toepassing 1 060 990 788 361 711
  verbranden 70 60 22 17 260
  storten 155 40 43 42 25
  lozen 0 0 0 274 98
             
Landbouw, bosbouw totaal 2 340 2 405 2 497 2 330 2 561
en visserij nuttige toepassing 1 960 2 025 2 445 2 307 2 549
  verbranden 75 75 43 12 3
  storten 305 305 9 9 6
  lozen 0 0 0 1 3
             
Industrie totaal 19 990 20 130 19 312 16 579 15 204
(incl. raffinaderijen)5) nuttige toepassing 13 880 16 240 16 464 15 087 13 468
  verbranden 645 890 1 400 877 1 103
  storten 3 660 1 580 1 046 463 508
  lozen 1 805 1 420 402 154 125
             
Handel, diensten en totaal 3 990 4 105 4 894 5 109 5 324
overheid nuttige toepassing 740 1 580 2 726 2 761 4 172
  verbranden 900 750 852 1.432 859
  storten 2 350 1 775 1 316 781 182
  lozen 0 0 0 138 110
             
Bouw totaal 12 690 14 100 23 800 23 500 23 752
  nuttige toepassing 9 315 12 910 22 720 22 960 23 284
  verbranden 165 160 210 50 14
  storten 3 200 1 030 870 485 437
  lozen 0 0 0 5 17
             
Energievoorziening totaal 1 390 1 380 1 674 1 397 1 377
  nuttige toepassing 1 280 1 355 1 566 1 343 1 223
  verbranden 25 0 5 9 22
  storten 85 25 103 20 126
  lozen/overig 0 0 0 25 5
             
Rioolwaterzuiverings- totaal 2 920 2 135 1 426 1 494 1 494
installaties6) nuttige toepassing 2 075 360 206 599 315
  verbranden 80 895 1 066 836 1 162
  storten 770 880 155 60 17
  lozen/overig 0 0 0 0 1
             
Drinkwater- totaal 125 100 135 185 175
voorziening6) nuttige toepassing 60 50 135 155 167
  verbranden 0 0 0 0 2
  storten 65 50 0 30 7
  lozen/overig 0 0 0 0 0
             
Afvalverwijdering totaal . . . . 56
  nuttige toepassing . . . . 42
  verbranden . . . . 4
  storten . . . . 1
  lozen/overig . . . . 10
             
Bron: Agentschap NL,CBS. CBS/CLO/sep12/0206
1) Met de inwerkingtreding van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) en de Wet milieubeheer heeft een herdefiniëring plaatsgevonden van de verwerkingswijzen. Hierbij omvat 'nuttige toepassing' nu voorbereiding voor hergebruik, recycling, inzet als brandstof en overige nuttige toepassing.
2) Exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest.
3) Tot en met 2000 werd het lozen van fosforgips gerapporteerd als lozen en het lozen van waterige afvalstromen (na reiniging) werd gerapporteerd als nuttige toepassing. Met ingang van 2001 wordt het lozen van waterige afvalstromen (na reiniging) apart gerapporteerd onder lozen. Sinds 2001 is geen fosforzuurgips meer geloosd.
4) Met ingang van 2003 wordt onder lozen ook verstaan het 'vochtverlies' dat optreedt bij het drogen van natte afvalstromen vóór verwijdering.
5) Met ingang van 2004 is bij industrieel afval de inzet van afval als brandstof voor energieproductie meegenomen bij nuttige toepassing en niet meer bij verbranden.
6) De rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwatervoorziening vormen samen de doelgroep Actoren in de waterketen.

Ontwikkeling hoeveelheid geproduceerd afval

In 2012 is voor een groot deel van de afvalproductie en wijze van verwerking de wijze van monitoring aangepast. Dit is waar mogelijk ingevoerd vanaf 2006, maar sommige aanpassingen zijn pas in 2007 of 2008 ingevoerd. De laatste twee jaar is de hoeveelheid afval afgenomen. In 2010 is de hoeveelheid gedaald tot minder dan 60 miljoen ton.

Steeds minder afval wordt gestort en meer wordt nuttig toegepast

Sinds 1990 is er een sterke afname van de hoeveelheid afval dat wordt gestort (van bijna 14 miljard kg naar 1,4 miljard kg in 2010). Daar staat een toename van de hoeveelheid afval dat nuttig wordt toegepast van ruim 20 miljard kg tegenover. In 2010 werd bijna 53 miljard kg nuttig toegepast, of te wel ruim 88% van de totale hoeveelheid geproduceerd afval in Nederland (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest).

Referenties

  • De cijfers over afval zijn geleverd door Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer en zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen, onder meer Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer en het CBS.
  • Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer (2010). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2010, Agentschap NL, Utrecht (concept).

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Productie en verwerking van afval per doelgroep

Omschrijving

De ontwikkeling van de hoeveelheden geproduceerd afval uitgesplitst naar doelgroep en verwerkingsmethode

Verantwoordelijk instituut

Agentschap NL, CBS

Berekeningswijze

Cijfers van voornamelijk Agentschap NL, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en Centraal Bureau voor de Statistiek worden geanalyseerd en verwerkt door Agentschap NL.Agentschap NL: Uitvoering Afvalbeheer (2012). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2010, Agentschap NL, Utrecht.CSS: BedrijfsafvalstoffenCBS: Gemeentelijk ingezamelde afvalstoffen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer (2012). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2010, Agentschap NL, Utrecht.CSS: BedrijfsafvalstoffenCBS: Gemeentelijk ingezamelde afvalstoffen

Betrouwbaarheidscodering

C. (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2010 (indicator 0206, versie 11 , 10 september 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.