Afval

Gevaarlijk afval per deelstroom, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1990 is de hoeveelheid gevaarlijk afval verdrievoudigd. De grootste bijdragen bestaan uit C3-afvalstoffen en afvalwater uit de industrie.

Type afval 1990 1995 1999 2000 2002 2003 2004
               
  miljoen kg          
               
Totaal1) 622 868 1 500 1 785 1 797 1 678 1 715
               
Halogeenarme oplosmiddelen 29 36 58 73 63 79 68
HKW-houdende afvalstoffen 26 25 25 38 39 36 33
Fotografische afvalstoffen 16 18 18 17 16 13 11
Zuren en basen 31 45 65 72 71 61 59
               
Afgewerkte olie2) 53 40 54 55 54 52 50
Oliehoudende sludges 106 104 139 165 179 184 191
Verf- en inktafvalstoffen 25 34 38 37 40 39 37
Afvalwater 65 120 319 395 325 262 333
Overige organische afvalstoffen 95 133 163 181 229 208 211
               
C1-afvalstoffen3) 1 1 0 1 0 0 1
C2-afvalstoffen3) 32 87 118 102 128 176 143
C3-afvalstoffen3) 113 109 353 483 423 313 299
               
Verontreinigd straalgrit 18 29 26 23 25 22 16
Ferro en non-ferro afvalstoffen 6 14 26 28 29 15 17
Batterijen 1 2 2 2 2 2 2
Loodaccu's 0 25 32 29 26 27 34
Gasontladingslampen 1 2 2 2 2 2 3
               
Specifiek ziekenhuisafval 0 6 6 6 7 7 6
Zwavelhoudende afvalstoffen 2 16 25 18 18 17 18
               
Niet ingedeeld 2 25 32 60 121 163 183
               
Bron: LMA.     CBS/MNC/jan06/0207
1) Exclusief scheepsafval en verontreinigde grond.
2) In 1990 behoorde afgewerkte olie formeel niet tot het gevaarlijk (toen nog chemisch) afval.
3) C1-, C2- en C3-afvalstoffen zijn (met zware metalen verontreinigde) vaste anorganische afvalstoffen die niet of moeilijk verwerkbaar zijn en daarom veelal gestort dien(d)en te worden.

Hoeveelheid gevaarlijk afval sinds 1990 verdrievoudigd

De hoeveelheid gemeld gevaarlijk afval is sinds 1990 bijna drie keer zo groot geworden. Een deel van de C1-, C2- en C3-afvalstoffen wordt inmiddels bewerkt ten behoeve van nuttige toepassing. De stijging in de hoeveelheid C3-afvalstoffen is onder andere veroorzaakt door zeef- en brekerzand, dat is vrijgekomen bij verwerkers van bouw- en sloopafval, en de toegenomen hoeveelheid reinigingsresiduen. De toename van de hoeveelheid afvalwater is vooral veroorzaakt doordat bedrijven niet meer aan de lozingseisen konden voldoen en het verontreinigde water moesten afvoeren voor fysisch/chemische behandeling. Het meeste gevaarlijk afval komt vrij in de industrie.
Voor de vergelijkbaarheid van de gegevens is de indeling in deelstromen gehandhaafd en niet omgezet naar een indeling in sectorplannen van het Landelijk afvalbeheerplan.

Beleid

Voor de gegevens is nog uitgegaan van de meldingen gevaarlijk afval zoals gedaan zijn aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), op basis van het onderscheid gevaarlijk / niet-gevaarlijk afval geregeld via het BAGA.
Per 1 januari 2005 worden de meldingen van zowel gevaarlijk afval als niet-gevaarlijk afval voortaan gedaan op basis van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural). Als gevolg van deze nieuwe, binnen Europa uniforme lijst, zullen een aantal afvalstromen van gevaarlijk naar niet-gevaarlijk afval overgaan of van niet-gevaarlijk naar gevaarlijk afval.

Referenties

  • VROM (2002). Informatiedocument gevaarlijk afval 1998-2000. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Gevaarlijk afval per deelstroom, 1990-2004 (indicator 0207, versie 05 , 27 januari 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.