Afval

Gevaarlijk afval per deelstroom, 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2010 is ongeveer 3,8 miljard kg gevaarlijk afval gemeld. Hiervan is ruim een derde van minerale oorsprong.

Hoeveelheid gevaarlijk afval in 2010

In 2010 is ongeveer 3,8 miljard kg gevaarlijk afval (exclusief baggerspecie) gemeld. Door een andere classificering van het gevaarlijk afval (tot en met 2004 op basis van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA), vanaf 2005 op basis van Eural) en door wijzigingen in de monitoring is er geen goede vergelijking mogelijk is tussen de verdelingen in deelstromen tussen 2010 en de jaren ervoor.
Het grootste deel (38%) van het gemelde gevaarlijk afval in 2010 bestond uit mineraal afval. Verder hebben chemische restanten (27%) en verontreinigde grond en slib (15%) een groot aandeel. Het relatief hoge aandeel voor autowrakken (6%) komt doordat op het moment van eerste afgifte van een autowrak, het hele wrak gevaarlijk afval is. Dit is omdat er dan nog gevaarlijke stoffen in het autowrak aanwezig zijn.

Wijziging in definitie vanaf 2005 door invoering Eural (Europese afvalstoffenlijst)

Met ingang van 2005 vinden de meldingen plaats op basis van euralcodes en daarmee heeft er tevens een wijziging plaatsgevonden in de aanduiding of een afvalstroom wel of iets gevaarlijk is (VROM, 2002a). Als gevolg van deze wijziging is in 2005 meer afval als gevaarlijk aangeduid.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Gevaarlijk afval per deelstroom

Omschrijving

De verdeling van de hoeveelheden gemeld gevaarlijk afval naar soort

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat-Leefomgeving

Berekeningswijze

VROM (2002) Informatiedocument gevaarlijk afval VROM (2002a) Europese afvalstoffenlijst (Eural) vervangt Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) op 1 januari 2002

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

VROM (2002) Informatiedocument gevaarlijk afval VROM (2002a) Europese afvalstoffenlijst (Eural) vervangt Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) op 1 januari 2002Rijkswaterstaat (2013). Nederlands afval in cijfers, 2006-2010

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Gevaarlijk afval per deelstroom, 2010 (indicator 0207, versie 08 , 3 juli 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.