Afval

Gevaarlijk afval per doelgroep en bedrijfstak, 2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling productie gevaarlijk afval

In 2000 werd 1 785 miljoen kg gevaarlijk afval gemeld, exclusief scheepsafvalstoffen en verontreinigde grond. Ongeveer 15% hiervan betreft gevaarlijk afval dat als residu van de verwerking van gevaarlijk afval wordt afgevoerd. Dit is in feite een dubbeltelling met afval dat oorspronkelijk uit andere doelgroepen afkomstig is. Bijna de helft van het gemelde gevaarlijke afval is afkomstig uit de industrie; ongeveer een kwart is afkomstig van handel, diensten en overheid (HDO). Binnen de industrie is meer dan de helft van het gemelde gevaarlijk afval afkomstig van de chemische industrie.

Beleid

In de Wet milieubeheer wordt aangegeven wanneer afval als gevaarlijk afval moet worden beschouwd en als zodanig dient te worden gemeld. Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) registreert het gevaarlijk afval in Nederland. In de nabije toekomst zullen zowel de structuur van het meld- en registratiesysteem voor gevaarlijk afval als de inhoudelijke afbakening van gevaarlijk afval wijzigen. Dit heeft te maken met het overgaan van de verantwoordelijkheid voor de melding en registratie van de provincie naar het Rijk en met de introductie van de Europese afvalstoffenlijst (Eural).

Methodiek

De gepresenteerde informatie is gebaseerd op het bij het LMA gemeld gevaarlijk afval.

Referenties

  • VROM (2002). Informatiedocument gevaarlijk afval 1998-2000. Ministerie van VROM, Den Haag.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Gevaarlijk afval per doelgroep en bedrijfstak, 2000 (indicator 0208, versie 03 , 24 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.