Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Afval

Gevaarlijk afval per verwerkingswijze, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval

  1990 1995 1998 1999 2000 2002 2003 2004
                 
  miljoen kg            
                 
Totaal1) 555 783 1 497 1 458 1 745 1 876 1 788 1 777
                 
Hergebruik/nuttige toepassing 70 159 278 283 339 715 706 808
Fysisch/chemische behandeling2) 120 158 601 532 627 3) 3) 3)
Verbranden 202 256 246 290 389 274 317 374
Storten 163 210 372 353 390 431 375 296
Overig4)           456 389 298
                 
Bron: VROM, LMA. CBS/MNC/jan06/0209
1) Exclusief verontreinigde grond, scheepsafvalstoffen en bagger.
2) Fysisch/chemisch behandelen omvat verschillende bewerkingen, zoals ontgiften, neutraliseren en ontwateren. Deze zijn gericht op de scheiding van gevaarlijk afval in deelstromen die nuttig kunnen worden toegepast of met minder milieugevolgen kunnen worden verbrand of gestort. De resterende waterstroom wordt onder voorwaarden geloosd.
3) Verdeeld onder hergebruik/nuttige toepassing en overig.
4) Overig omvat hoofdzakelijk het lozen van (gereinigd) water.

Ontwikkeling verwerking gevaarlijk afval

De hoeveelheid gemeld gevaarlijk afval is sinds 1990 verdrievoudigd. Ruim 45% van het gemeld gevaarlijk afval wordt, al dan niet na een fysisch/chemische behandeling, nuttig toegepast. Het verbranden van gevaarlijk afval gebeurt grotendeels in speciaal daarvoor bestemde ovens (zowel in Nederland als het buitenland).
Bij het interpreteren van de bovenstaande gegevens, en met name de verschillen tussen de jaren 2002-2004 en de periode tot en met 2000, moet rekening gehouden worden met de wijzigingen in definities zoals vastgelegd in het Landelijk afvalbeheerplan. Als gevolg hiervan is bijvoorbeeld het meestoken in een elektriciteitscentrale 'verhuisd' van 'verbranden' naar 'nuttige toepassing'.

Referenties

  • VROM (2002). Informatiedocument gevaarlijk afval 1998-2000. Ministerie van VROM, Den Haag.

Technische toelichting

Technische toelichting

De totale hoeveelheid verwerkt gevaarlijk afval wijkt af van het totale aanbod gemeld gevaarlijk afval. Bij de bewerking van diverse stromen gevaarlijk afval is er sprake van het afscheiden van deelstromen en het mengen van stromen. In een aantal gevallen worden deze bewerkte afvalstoffen opnieuw gemeld. Waar mogelijk is hiervoor gecorrigeerd, maar dit lukt slechts tot op een bepaald niveau. Verder treden voorraadverschillen op doordat afvalstoffen enige tijd opgeslagen worden voordat bewerking plaatsvindt.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Gevaarlijk afval per verwerkingswijze, 1990-2004 (indicator 0209, versie 05 , 27 januari 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.