Luchtkwaliteit

Ozonconcentraties boven de norm voor vegetatie, 1992 en 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling

De concentraties van ozon (AOT40-waarden) zijn tussen 1992 en 2001 gedaald. In 2001 is de streefwaarde van 18 000 µg/m3.uur in Nederland niet overschreden. De langetermijndoelstelling van 6 000 µg/m3.uur wordt in een groot deel van Nederland overschreden.De hoogte van de AOT40-waarde in 2001 neemt toe vanuit het noordwesten naar het zuidoosten. De reden hiervoor is dat hoge ozonniveaus (en dus hoge AOT40-waarden) vooral ontstaan tijdens fotochemische vorming uit (continentale) emissies van koolwaterstoffen en stikstofoxiden.

Beleid

De nieuwste Europese richtlijn betreffende ozon in de lucht (EU, 2002) zal in 2003 in Nederland van kracht worden. In deze richtlijn staan streefwaarden en langetermijndoelstellingen voor blootstelling van de vegetatie aan ozon. Voor de bescherming van de vegetatie is een streefwaarde bepaald voor het jaar 2010 van 18 000 µg/m3.uur (als gemiddelde over vijf jaar). De langetermijndoelstelling, met als richtjaar 2020, is bepaald op 6 000 µg/m3.uur.Het brongerichtbeleid is gericht op de reductie van VOS en NOx door middel van een mix van instrumenten waarin emissiedoelstellingen zijn vastgelegd.

Toelichting AOT40

De norm AOT40 (Accumulated Exceedance Over Threshold) houdt rekening met zowel de overschrijding van de drempelwaarde van 80 µg/m3 (= 40 ppb) als met de tijdsduur van de overschrijding.

Methodiek

De kaart van de AOT40 is gebaseerd op interpolatie van regionale waarnemingen van 2001 van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit .

Referenties

  • RIVM (2002). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2001. RIVM, rapport 725 301 009, Bilthoven.
  • EU (2002). Richtlijn 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2002 betreffende ozon in de lucht. Publicatieblad Nr. L 67/14.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Ozonconcentraties boven de norm voor vegetatie, 1992 en 2001 (indicator 0240, versie 03 , 28 augustus 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.