Water en milieu

Kwaliteit zwemwater, 1996-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2007 was 97% van de binnenwateren en 100% van de kustwateren veilig voor de gezondheid van de zwemmer volgens de normen van de Zwemwaterrichtlijn.

Bijna alle zwemwaterlocaties voldoen aan de EU-normen

In 2007 was 97% van de binnenwateren en 100% van de kustwateren veilig voor de gezondheid van de zwemmer volgens de normen van de Zwemwaterrichtlijn (76/160/EEG). De zwemwaterkwaliteit is in 2007 ten opzichte van voorgaande jaren nauwelijks veranderd.

Zwemverbod op dertig locaties in 2007 door blauwalgen

Er zijn geen normen opgenomen in de zwemwaterrichtlijn voor blauwalgen. Het vóórkomen van blauwalgen kan echter toch aanleiding zijn om een zwemverbod in te stellen, onder andere om gezondheidsproblemen te voorkomen. In 2007 waren er 30 locaties waar problemen met blauwalgen tot een zwemverbod leidden; dit is net zoveel als in 2006. Problemen met blauwalgen lijken de laatste jaren toe te nemen (LBOW, 2007).

Huidig beleid met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit van oppervlaktewater

De Europese zwemwaterrichtlijn (76/160/EEG) toetst op bacteriologische parameters (totaal coliformen en faecale coliformen) ter voorkoming van maag- en darmklachten, maar ook meer esthetische parameters zoals schuim, doorzicht, en geur. Ook stelt de richtlijn eisen aan de meetfrequentie gedurende het zwemseizoen.

Nieuwe zwemwaterrichtlijn

In 2006 is een nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) van kracht geworden. De nieuwe zwemwaterrichtlijn is nog niet in Nederland geïmplementeerd. De uiterste datum voor het implementeren in de Nederlandse wetgeving was 24 maart 2008. Naar verwachting zal dit in de loop van 2008 gebeuren. Volgens deze richtlijn moeten in 2015 alle zwemwaterlocaties een aanvaardbare zwemwaterkwaliteit hebben.
In de nieuwe richtlijn wordt een lager risico op maag- en darmklachten nagestreefd dan in de huidige. Evenals de oude richtlijn bevat ook de nieuwe richtlijn geen normen voor blauwalgen. Wel vraagt de richtlijn om blootstelling van de zwemmer aan blauwalgen te voorkomen.

Blauwe vlag

Naast de EU-Zwemwaterrichtlijn is er de Blauwe Vlag. De Blauwe vlag is een initiatief van de FEE (Foundation for Environmental Education), die in Nederland gehuisvest is bij de ANWB, om veiligheid en hygiëne aan de Europese kusten te stimuleren. Het onderscheid tussen de Blauwe vlag en de huidige zwemwaterrichtlijn is dat de laatste niet toetst op fecale streptokokken.

Relevantie

Oppervlaktewater kan verontreinigd zijn door menselijke of dierlijke uitwerpselen. Hierdoor kunnen pathogene, dat wil zeggen ziekteverwekkende, micro-organismen het water besmetten. Voorbeelden van dergelijke micro-organismen zijn ziekteverwekkende bacteriën zoals Campylobacter en Salmonella; Cryptosporidium, virussen, zoals Norwalk-achtige Calicivirussen; en toxische algen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.