Water en milieu

Waterkwaliteit Rijn en Maas,1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De kwaliteit van het Rijn- en Maaswater blijft de laatste jaren op een ongeveer gelijk niveau. Alleen de concentratie fosfaat nam wat toe.

Parameter Locatie Jaargemiddelde waarden
    1980 1990 1995 1999 2000 2001 2002
                 
Rijn   mg O2/            
Zuurstof Lobith 8,0 9,8 10,0 . 10,0 10,1 10,1
  Maassluis 8,1 9,1 9,3 . 10,3 10,1 9,0
    mg Cl/l            
Chloride Lobith 168 187 120 95 92 86 84
  Maassluis 632 1 362 1 106 832 822 681 640
    mg N/l            
Stikstof1) Lobith 1,9 1,3 0,9 <0,8 <0,5 <0,54 <0,8
  Maassluis 1,7 1,0 1,0 <0,7 <0,6 <0,7 0,7
    mg P/l            
Fosfaat Lobith 0,66 0,30 0,20 0,18 0,18 0,11 0,22
  Maassluis 0,65 0,36 0,34 0,21 0,19 0,11 0,21
    m3/sec            
Debiet2) Lobith 2 572 1 856 2 795 2 811 2 521 2 849 2 974
                 
Maas   mg O2/l            
Zuurstof Eijsden 9,7 8,2 8,6 . 8,9 8,9 8,8
  Keizersveer 10 9,6 9,5 . 9,2 9,8 9,5
    mg Cl/l            
Chloride Eijsden 41 65 37 39 32 34 39
  Keizersveer 50 74 45 40 36 34 42
    mg N/l            
Stikstof 1) Eijsden 1,3 1,5 <1,4 1,1 1,0 0,81 1,2
  Keizersveer 1,4 1,1 0,9 0,7 0,6 0,7 <0,9
    mg P/l            
Fosfaat Eijsden 0,58 0,51 0,32 0,36 0,30 0,22 0,32
  Keizersveer 0,5 0,31 0,23 0,22 0,22 0,19 0,19
    m3/sec            
Debiet2) Eijsden 221 191 341 313 310 375 346
                 
Bron: RIZA. CBS/MC/okt03/0249
1) Kjeldahl-stikstof, de fractie hydrolyseerbaar organisch stikstof en ammonium.
2) Debietgegevens ontbreken voor Maassluis en Keizersveer.

Ontwikkeling

Zowel in de Rijn als in de Maas is voor de genoemde stoffen een voortgaande verbetering van de waterkwaliteit zichtbaar.

Beleid

Het beleid is er op gericht om de emissies van chloride, stikstof en fosfaat zodanig te verlagen dat in het jaar 2010 de streefwaarde - de concentratie die aangeeft wanneer sprake is van een verwaarloosbaar effect op het milieu - niet meer wordt overschreden. Hiertoe zijn internationale verdragen (met onder andere Duitsland, België en Frankrijk) gesloten.

Relevantie

Hoge concentraties chloride, stikstof en fosfor hebben effect op het ecosysteem van de grote rivieren. Verder kunnen hoge concentraties problemen opleveren bij de zuivering van drinkwater als oppervlaktewater als grondstof wordt gebruikt. Omdat met name Rijnwater in droge perioden wordt ingelaten in de lager gelegen gebieden, is de kwaliteit van de Rijn ook van invloed op de kwaliteit van de regionale wateren in het westelijk deel van het land.

Methodiek

De gegevens van de meetpunten in Rijn en Maas geven een beeld van de waterkwaliteit van deze rivieren waar zij het land binnenkomen (Lobith, Eijsden) en waar ze in zee uitmonden (Maassluis, Keizersveer). Voor de beide laatste meetpunten geldt dat het getij al van invloed kan zijn op de waterkwaliteit. Dit komt duidelijk tot uiting in het chloridegehalte bij Maassluis.

Referenties

  • RIZA: Monitoringsprogramma rijkswateren.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Waterkwaliteit Rijn en Maas,1980-2002 (indicator 0249, versie 04 , 2 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.