Water en milieu

Waterkwaliteit Rijn en Maas, 1980-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Voor de genoemde algemene parameters blijft de kwaliteit van het Rijn- en Maaswater de laatste jaren op een ongeveer gelijk niveau.

Parameter Locatie Eenheid Jaargemiddelde waarden
      1980 1990 2000 2001 2002 2003
Rijn                
Zuurstof Lobith mg O2/l 8,0 9,8 10,0 10,1 10,1 10,1
  Maassluis   8,1 9,1 10,3 10,1 9,0 9,2
Chloride Lobith mg Cl/l 168 187 92 86 84 112
  Maassluis   632 1 362 822 681 640 2 281
Stikstof 1) Lobith mg N/l 1,9 1,3 <0,5 <0,54 <0,8 0,8
  Maassluis   1,7 1,0 <0,6 <0,7 0,7 0,6
Fosfaat Lobith mg P/l 0,66 0,30 0,18 0,11 0,22 0,22
  Maassluis   0,65 0,36 0,19 0,11 0,21 0,15
Debiet 2) Lobith m3/sec 2 572 1 856 2 521 2 849 2 974 1 821
                 
Maas                
Zuurstof Eijsden mg O2/l 9,7 8,2 8,9 8,9 8,8 8,3
  Keizersveer   10 9,6 9,2 9,8 9,5 9,2
Chloride Eijsden mg Cl/l 41 65 32 34 39 56
  Keizersveer   50 74 36 34 42 50
Stikstof 1) Eijsden mg N/l 1,3 1,5 1,0 0,81 1,2 1,5
  Keizersveer   1,4 1,1 0,6 0,7 <0,9 1,3
Fosfaat Eijsden mg P/l 0,58 0,51 0,30 0,22 0,32 0,34
  Keizersveer   0,5 0,31 0,22 0,19 0,19 0,19
Debiet 2) Eijsden m3/sec 221 191 310 375 346 174
Bron: RIZA. CBS/MC/sept04/0249
1) Kjeldahl-stikstof, de fractie hydrolyseerbaar organisch stikstof en ammonium.
2) Debietgegevens ontbreken voor Maassluis en Keizersveer.

Ontwikkeling

Zowel in de Rijn als in de Maas is voor de genoemde stoffen een stabilisatie van de waterkwaliteit zichtbaar. Door de droogte in 2003 waren de afvoeren (debieten) in dat jaar beduidend lager. Dit leidde met name bij de Maas tot een lichte verhoging van de gehaltes.

Beleid

Het beleid is er op gericht om de emissies van chloride, stikstof en fosfaat zodanig te verlagen dat in het jaar 2010 de streefwaarde - de concentratie die aangeeft wanneer sprake is van een verwaarloosbaar effect op het milieu - niet meer wordt overschreden. Hiertoe zijn internationale verdragen (met onder andere Duitsland, België en Frankrijk) gesloten.

Relevantie

Hoge concentraties chloride, stikstof en fosfaat hebben effect op het ecosysteem van de grote rivieren. Verder kunnen hoge concentraties problemen opleveren bij de zuivering van drinkwater als oppervlaktewater als grondstof wordt gebruikt. Omdat met name Rijnwater in droge perioden wordt ingelaten in de lager gelegen gebieden, is de kwaliteit van de Rijn ook van invloed op de kwaliteit van de regionale wateren in het westelijk deel van het land.

Referenties

  • RIZA (div. jaren). Monitoringsprogramma rijkswateren. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Lelystad.

Relevante informatie

  • De website Watermarkt van het Ministerie van V&W geeft onder andere informatie over de kwaliteit van zoete en zoute rijkswateren.

Technische toelichting

Technische toelichting

De gegevens van de meetpunten in Rijn en Maas geven een beeld van de waterkwaliteit van deze rivieren waar zij het land binnenkomen (Lobith, Eijsden) en waar ze in zee uitmonden (Maassluis, Keizersveer). Voor de beide laatste meetpunten geldt dat het getij al van invloed kan zijn op de waterkwaliteit. Dit komt duidelijk tot uiting in het chloridegehalte bij Maassluis.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Waterkwaliteit Rijn en Maas, 1980-2003 (indicator 0249, versie 05 , 27 september 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.