Water en milieu

Bestrijdingsmiddelen in drinkwater, 1994-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De concentraties van bestrijdingsmiddelen in drinkwater zijn zo laag dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Slechts incidenteel overschrijden de concentraties de drinkwaternorm.

Concentraties van bestrijdingsmiddelen in drinkwater zijn geen gevaar voor de volksgezondheid

De drinkwaterbedrijven nemen preventieve maatregelen of zetten extra zuiveringstechnieken in om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het drinkwater terecht komen. Door die maatregelen zijn de concentraties zo laag dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is te verwachten bij alle circa 225 in werking zijnde pompstations in Nederland.

Aantal pompstations met normoverschrijding        
Bestrijdingsmiddel/metaboliet                  
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Bromacil 0 0 3 2 1 1 0 0 0
Bentazon 2 3 1 2 4 3 1 1 1
1,2 Dichloorpropaan 1 3 3 1 1 0 0 0 0
Atrazin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dikegulac *) 1 0 0 0 1 1 1 0 0
DNOC 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ampa *) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dinoterp 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fosfamidon 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Azinfos-metyl 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diuron 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Simazin               0 1
MCPP mecoprop 0 0 0 1 2 1 1 1 1
BAM *)             2 3 5
Bron: Waterleidingbedrijven (2004) RIVM/MC/mei04
*) deze metabolieten zijn beoordeeld als humaan toxicologisch niet relevant; behoeven daarom niet te voldoen aan de norm  
                   

Bestrijdingsmiddelen alleen incidenteel in drinkwater aanwezig

De drinkwaternorm voor bestrijdingsmiddelen van 0,1 µg/l wordt slechts incidenteel overschreden, bijvoorbeeld door een storing in het zuiveringsproces of door verontreiniging van grond- en oppervlaktewater (RIVM, 2003). De drinkwaternorm is gebaseerd op het voorzorgsprincipe, dat wil zeggen de bestrijdingsmiddelen in het drinkwater waren niet meetbaar. De stof 1,2-dichloorpropaan kwam in het verleden verschillende keren in drinkwater voor in gebieden waar aardappelteelt plaatsvindt. In die gevallen waarbij het nu nog wordt aangetroffen in het grondwater is specifieke zuivering opgesteld.Het onkruidbestrijdingsmiddel bentazon wordt elk jaar wel bij enkele pompstations in het grondwater en ook in het drinkwater aangetroffen. Inmiddels is op enkele pompstations specifieke zuivering opgesteld. Daardoor is er sinds 2000 alleen een overschrijding geconstateerd bij een kleine grondwaterwinning.

Beleid met betrekking tot bestrijdingsmiddelengebruik

Het beleid is gericht op het verbod van een aantal middelen en het terugdringen van het bestrijdingsmiddelengebruik. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met gemeenten om het gebruik van diuron voor onkruidbestrijding op verharde oppervlakken terug te dringen.

Referenties

  • RIVM (2003) De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2002. Versteegh, J.F.M. en J.D. te Biesebeek. RIVM, rapportnr. 703719005, Bilthoven.

Relevante informatie

  • Ministerie van VROM (1993) Beleidsplan drink- en industriewatervoorziening, Deel.1: Ontwerp planologische kernbeslissing. Den Haag.
  • Ministerie van VROM (1995). Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening, deel 3: Kabinetsstandpunt. Den Haag.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Bestrijdingsmiddelen in drinkwater, 1994-2002 (indicator 0277, versie 05 , 15 mei 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.