Verkeer en milieu

Geluidhinder per bron, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het deel van de Nederlandse bevolking dat hinder ondervindt van geluid door verkeer en/of industrie stabiliseert zich net boven 40%.

Percentage bevolking met geluidhinder verandert weinig

In 2004 gaf 43% van de bevolking aan 'last' of 'soms last' te hebben van geluid van verkeer (vlieg-, rail- en/of wegverkeer) en/of industrie of bedrijven. Hierbij zijn personen die van beide bronnen hinder ondervinden maar één keer meegeteld. Het percentage personen dat geluidhinder van wegverkeer ondervindt, lijkt de laatste jaren enigszins toe te nemen.

TNO-onderzoek

Naast het CBS heeft ook TNO een onderzoek waarin de bevolking naar de mate van geluidhinder wordt geënquêteerd. De bovenstaande geluidhinder-cijfers van het CBS zijn niet zonder meer te vergelijken met de TNO-cijfers over ernstige geluidhinder, omdat ze uit verschillende onderzoeken (met een andere en verschillende definitie van hinder en brongroepen) afkomstig zijn.

Referenties

Relevante informatie

  • De databank StatLine van het CBS bevat gegevens over geluidhinder, uitgesplitst naar een aantal bevolkingskenmerken (zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, sociaal-economische groep, samenstelling van het huishouden en stedelijkheid van de woongemeente).

Technische toelichting

Technische toelichting

De gegevens over geluidhinder komen uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS. Voor informatie over de toegepaste onderzoeksmethode: zie CBS (2006).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Geluidhinder per bron, 1990-2004 (indicator 0293, versie 06 , 2 oktober 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.