Lokale leefomgeving

Beschikbaarheid groen in de stad

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Voor het dagelijks gebruik van groen (spelen, luieren en sporten) zijn openbare groengebieden (parken, bossen, natuurgebieden en dagrecreatieve terreinen) dichtbij de woning van belang. Hoeveel groen is er in de steden in Nederland?

Groen in de stad: graag dichtbij de woning

Voor het dagelijks gebruik van groen (spelen, luieren en sporten) zijn openbare groengebieden (parken, bossen, natuurgebieden en dagrecreatieve terreinen) binnen een afstand van 500 meter van de woning van belang. Semi-openbare groengebieden zoals sportvelden, volkstuinen en begraafplaatsen kunnen ook zo gebruikt worden mits ze opengesteld zijn en voldoende voorzieningen bieden. Dit zal naar verwachting in de toekomst vaker het geval zijn.

Beleid groen in de stad

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor groen in de stad. Het rijk stimuleert de aanleg van nieuwe parken en de verbetering van verbindingen en bestaande parken met de Investeringsregeling Stedelijke Vernieuwing. Voor de periode 2000 - 2004 is hiervoor in totaal 45,5 miljoen euro beschikbaar.
De meest gangbare norm voor de hoeveelheid openbaar groen en semi-openbaar groen per woning is 75 m2 (Middelkoop et al, 2001).

Interactieve atlas groen in en om de stad

De informatie in het Milieu- en Natuurcompendium over groen in en om de stad kunt u interactief bekijken met behulp van een digitale atlas. Om u op weg te helpen heeft de redactie een tweetal kaarten voor u geselecteerd:


U kunt met de atlas zelf ook andere kaarten raadplegen.

Referenties

 • Middelkoop et al. (2002). Rood en groen in balans; een verkenning van groennormen en alternatieve benaderingen. Stichting Recreatie, Kennis en Innovatiecentrum, Den Haag.

Relevante informatie

 • Beschikbaarheid groen om de stad
 • Groenstructuur: robuust en samenhangend
 • Milieudruk: verdeling over sociaal-economische groepen
  Is er samenhang tussen inkomen en kwaliteit van de woonomgeving, zoals geluidniveau, nabijheid van groen, bebouwingsdichtheid en milieudruk?
 • Ruimte per inwoner, 1900-2015
 • Jansen, S. (2001). Natuur in en om de stad. Alterra, werkdocument 2001/01, Wageningen.
 • LNV (2001). Structuurschema groene ruimte 2: samen werken aan groen Nederland. Ministerie LNV, Den Haag.
 • LNV (2002). Structuurschema Groene Ruimte 2, PKB 1. Ministerie LNV, Den Haag.
 • Middelkoop, M. van, E.J. Bruls en A.J. van Golen (2001). Rood en groen in balans; een verkenning van groennormen en alternatieve benaderingen. Stichting Recreatie, Kennis en Innovatiecentrum, Den Haag.
 • RIVM (2002). Milieubalans 2002. Kluwer, Alphen aan den Rijn.
 • Vries, S. de en J. Bulens (2001). Rapportage project "Explicitering 300.000 ha", fasen 1 en 2. Alterra, Wageningen.
 • VROM (1999). De twaalf prestatievelden uit het Beleidskader Stedelijke Vernieuwing. Ministerie van VROM, Den Haag.
 • WHO (1997). Green cities, blue cities, pamphlet no 18. World Health Organization.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Beschikbaarheid groen in de stad (indicator 0299, versie 04 , 12 juni 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.