Lokale leefomgeving

Blootstelling kinderen aan magnetische velden van hoogspanningslijnen, 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In Nederland wonen ongeveer 20 000 kinderen in de buurt van een hoogspanningslijn. Studies wijzen op een mogelijk verband tussen het wonen in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen en het optreden van leukemie bij kinderen. Het magnetische veld zou de oorzaak kunnen zijn.

Leukemie bij kinderen door wonen nabij hoogspanningslijnen

Van de 3 miljoen Nederlandse kinderen wonen er ongeveer 20 000 in de buurt van een hoogspanningslijn, waar de sterkte van het magnetische veld groter is dan 0,2 microtesla. Blootstelling aan het magnetische veld rond deze lijnen zou maximaal één van de 110 nieuwe gevallen van kinderleukemie per jaar kunnen verklaren.

Beleid

De Nederlandse overheid laat in het kader van het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) (VROM, 2001), op basis van het voorzorgprincipe, inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de blootstelling aan magnetische velden rond hoogspanningslijnen te reduceren. In een onderzoek naar de kosten en baten van nader beleid heeft het RIVM berekend hoeveel woningen in diverse zones rond hoogspanningslijnen staan (Kelfkens et al., 2002). In dat onderzoek heeft KEMA de ruimtelijke effecten en de kosten van technische maatregelen bepaald.

Relevantie

Buitenlandse studies wijzen op een mogelijk verband tussen het wonen in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen en het optreden van leukemie bij kinderen. Het magnetische veld zou de oorzaak kunnen zijn. Vanaf een magnetische veldsterkte van 0,2 microtesla lijkt het risico verhoogd en hoe sterker het magnetische veld hoe hoger het extra risico. Daarom is het van belang te inventariseren hoeveel kinderen er in Nederland aan verschillende magnetische velden worden blootgesteld. Op grond van dergelijke blootstellingsgegevens heeft het RIVM een risicoschatting gemaakt (Van der Plas et al., 2001).

Referenties

  • Kelfkens, G., R.M.J. Pennders en M.J.M. Pruppers (in voorbereiding, 2002). Woningen bij bovengrondse hoogspanningslijnen in Nederland. RIVM, rapportnr. 610 150 001, Bilthoven.
  • Plas, M. van der, D.J.M. Houthuijs, A. Dusseldorp, R.M.J. Pennders en M.J.M. Pruppers (2001). Magnetische velden van hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen. RIVM (rapportnr. 610 050 007), Bilthoven.
  • VROM (2001). Nationaal Milieubeleidsplan 4. Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid. Ministerie van VROM, Den Haag.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Blootstelling kinderen aan magnetische velden van hoogspanningslijnen, 2001 (indicator 0310, versie 03 , 30 augustus 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.