Milieubeleid en milieumaatregelen

Opbrengsten van milieuheffingen, 1985-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Overzicht van de opbrengsten van milieubestemmingsheffingen: heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu.

    1985 1990 1995 1998 1999 2000 1) 2001 1) 20021)
                   
    miljoen euro            
Afvalwater 2) 490 608 842 914 946 980 1001 1037
w.v. Rijk 47 44 44 31 34 34 34 33
  provincies 71 86 86 31 31 - - -
  water- en zuiveringsschappen 386 478 707 870 879 964 987 1025
  gemeenten 49 32 34 - - - - -
Rioolrechten 142 246 457 566 615 651 683 736
                 
Geluidhinder burgerluchtvaart 3 4 7 6 6 37 39 41
                 
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten                
Gemeenten 3) 271 377 1 009 1 115 1 149 1 217 1 277 1 346
Gemeenschappelijke regelingen 5 10 27 33 37 .    
               
Overschot dierlijk mest   17 17 12 15 18 11 7
Grondwaterheffing provincies   3 6 10 11 14 15 17
Heffing/leges ontgrondingen provincies   5 1 2 1 . . .
Heffing nazorg stortplaatsen provincies         6 14 23 22
                 
Bron: CBS. CBS/MC/okt02
1) Begrotingscijfer.
2) Na aftrek van onderlinge overdrachten.
3) Vanaf 1999 uitsluitend inkomsten uit inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Ontwikkeling opbrengst afvalstoffenheffing

De sterke stijging van de opbrengst aan afvalstoffenheffing wordt vooral veroorzaakt door de introductie van gescheiden inzameling en de sterk gestegen verwerkingskosten. Vanaf 1996 vlakt de stijging van de opbrengst enigszins af, onder andere omdat diverse gemeenten een verschuiving aanbrachten in hun belastingmix (tegenover lagere afvalheffingen hogere onroerend zaak belastingen). Daarbij komt dat de cijfers vanaf 1999 niet geheel vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Met ingang van 1999 worden de opbrengsten in verband met de inzameling van bedrijfsafval (voor gemeenten geen verplichte zorgtaak) niet meer in deze reeks opgenomen. De totale opbrengst komt dan ruwweg 140 miljoen euro lager te liggen. Behalve gestegen kosten van het rioolbeheer is de opbrengst gestegen omdat veel gemeenten een rioolrecht instelden waar ze deze voorheen niet hadden.

Methodiek

De cijfers over de afvalstoffenheffing (inclusief reinigingsrechten) en rioolrechten voor 1998, 1999 en 2000 zijn bruto, dat wil zeggen vóór aftrek van de zogenaamde Zalmsnip en kwijtscheldingsregelingen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieuheffingen is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Opbrengsten van milieuheffingen, 1985-2002 (indicator 0358, versie 03 , 24 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.