Milieubeleid en milieumaatregelen

Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn de laatste jaren gestegen. In 2005 stegen de opbrengsten uit milieuheffingen tot 3,8 miljard euro, oftewel met ruim 4 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

  1990 1995 2000 2003 2004 2005
             
  miljoen euro        
             
Waterverontreinigingsheffing 1) 640 870 1003 1129 1173 1197
w.v. Rijk 46 44 36 30 32 32
  Provincies 85 86 0 0 0 0
  Water- en zuiveringsschappen 478 706 967 1099 1141 1165
  Gemeenten 31 34 0 0 0 0
Rioolrechten 246 457 656 805 831 875
             
Geluidhinder burgerluchtvaart 11 24 36 37 33 48
             
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 2) 714 1 009 1 183 1405 1513 1555
             
Grondwaterheffing en heffing nazorg stortplaatsen provincies 3 6 34 33 34 36
             
Bron: CBS. CBS/MNC/feb07/0358
1) Na aftrek van onderlinge overdrachten.
2) Vanaf 1999 uitsluitend inkomsten uit inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Opbrengst afvalstoffenheffing stabiliseert

De laatste jaren vlakt de stijging van de opbrengst enigszins af, onder andere doordat diverse gemeenten een verschuiving hebben aangebracht in hun belastingmix (tegenover lagere afvalheffingen hogere onroerend zaak belastingen). Daarbij komt dat vanaf 1999 de cijfers niet geheel vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Met ingang van dat jaar worden de opbrengsten in verband met de inzameling van bedrijfsafval (voor gemeenten geen verplichte zorgtaak) niet meer in deze reeks opgenomen. De totale opbrengst komt dan ruwweg 140 miljoen euro lager te liggen.

Meer gemeenten die rioolrecht heffen

De stijging van de opbrengsten wordt niet alleen veroorzaakt door de gestegen tarieven, maar ook omdat veel gemeenten een rioolrecht instelden waar ze deze voorheen niet hadden.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

De cijfers over de afvalstoffenheffing (inclusief reinigingsrechten) en rioolrechten zijn bruto, dat wil zeggen vóór aftrek van de zogenaamde Zalmsnip en kwijtscheldingsregelingen. Het artikel Milieuheffingen en belastingen (CBS, 2006) geeft informatie over de methode waarop de hier gepresenteerde gegevens worden verzameld en berekend.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2005 (indicator 0358, versie 07 , 23 februari 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.