Milieubeleid en milieumaatregelen

Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn de laatste jaren gestegen. In 2006 stegen de opbrengsten uit milieuheffingen met ruim 6 procent tot 3,9 miljard euro.

  1990 1995 2000 2004 2005 2006
             
  miljoen euro        
             
Waterverontreinigingsheffing 1) 645 870 1 003 1 173 1 197 1 263
w.v. Rijk 46 44 36 32 32 37
  Provincies 0 86 0 0 0 0
  Water- en zuiveringsschappen 599 706 967 1 141 1 165 1 226
  Gemeenten 0 34 0 0 0 0
Rioolrechten 246 457 650 831 875 1 022
             
Geluidhinder burgerluchtvaart 11 24 36 33 48 54
             
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 2) 714 1 010 1 183 1 513 1 555 1 572
             
Grondwaterheffing en heffing nazorg stortplaatsen provincies 3 6 34 34 36 40
             
Totaal 1 619 2 367 2 906 3 579 3 711 3 951
w.v. Huishoudens 1 153 1 662 2 095 2 693 2 786 2 930
  Bedrijven 466 705 811 886 925 1 021
             
Bron: CBS. CBS/MNC/sept07/0358
1) Na aftrek van onderlinge overdrachten.
2) Vanaf 1999 uitsluitend inkomsten uit inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Meer gemeenten heffen rioolrecht

In 2006 bedragen de opbrengsten uit milieuheffingen 3,9 miljard euro. Dit is ruim 6 procent meer dan het jaar ervoor. Met name de opbrengsten uit rioolrechten stegen sterk tot 1,0 miljard euro. Deze toename wordt veroorzaakt door hogere tarieven en de invoering van rioolrechten in een aantal nieuwe gemeenten. De kosten voor gemeenten voor het onderhoud van de rioleringen lopen op omdat steeds meer rioolstelsels aan vervanging toe zijn.

Opbrengst afvalstoffenheffing stabiliseert

De laatste jaren vlakt de stijging van de opbrengst afvalstoffenheffing enigszins af, onder andere doordat diverse gemeenten een verschuiving hebben aangebracht in hun belastingmix (tegenover lagere afvalheffingen hogere onroerend zaak belastingen).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

De cijfers over de afvalstoffenheffing (inclusief reinigingsrechten) en rioolrechten zijn bruto, dat wil zeggen vóór aftrek van de zogenaamde Zalmsnip en kwijtscheldingsregelingen. Het artikel Milieuheffingen en belastingen (CBS, 2006a) geeft informatie over de methode waarop de hier gepresenteerde gegevens worden verzameld en berekend. In de publicatie Milieurekeningen 2005 (CBS, 2006b) worden de cijfers verder toegelicht.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2006 (indicator 0358, versie 08 , 18 september 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.