Milieubeleid en milieumaatregelen

Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn de laatste jaren gestegen. In 2007 stegen de opbrengsten uit milieuheffingen met 5 procent tot 4,2 miljard euro.

  1990 1995 2000 2004 2005 2006* 2007*
               
  miljoen euro
               
Waterverontreinigingsheffing 1) 645 870 1 003 1 173 1 197 1 222 1 287
w.v. Rijk 46 44 36 32 32 37 30
  Provincies 0 86 0 0 0 0 0
  Water- en zuiveringsschappen 599 706 967 1 141 1 165 1 185 1 257
  Gemeenten 0 34 0 0 0 0 0
Rioolrechten 246 457 650 831 886 1 022 1 121
               
Geluidhinder burgerluchtvaart 11 24 36 33 48 54 55
               
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten2) 714 1 010 1 183 1 513 1 555 1 629 1 662
               
Grondwaterheffing en heffing nazorg stortplaatsen provincies 3 6 34 34 36 35 31
               
Totaal 1 619 2 367 2 906 3 584 3 722 3 962 4 156
w.v. Huishoudens 1 153 1 662 2 095 2 693 2 797 2 952 3 134
  Bedrijven 466 705 811 891 925 1 010 1 022
               
Bron: CBS. CBS/MNC/nov08/0358
1) Na aftrek van onderlinge overdrachten.
2) Vanaf 1999 uitsluitend inkomsten uit inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Meer gemeenten heffen rioolrecht

In 2007 bedragen de opbrengsten uit milieuheffingen 4,2 miljard euro. Dit is 5 procent meer dan het jaar ervoor. Met name de opbrengsten uit rioolrechten stegen sterk tot 1,1 miljard euro. Deze toename wordt veroorzaakt door hogere tarieven en de invoering van rioolrechten in een aantal nieuwe gemeenten. De kosten voor gemeenten voor het onderhoud van de rioleringen lopen op omdat steeds meer rioolstelsels aan vervanging toe zijn.

Opbrengst afvalstoffenheffing stabiliseert

De stijging in de opbrengst van de afvalstoffenheffing vlakt de laatste jaren enigszins af. Dit komt onder andere doordat diverse gemeenten een verschuiving hebben aangebracht in hun belastingmix (tegenover lagere afvalheffingen hogere onroerend zaak belastingen).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Opbrengsten van milieuheffingen

Omschrijving

Ontwikkeling van de opbrengst van de verschillende milieuheffingen. Uitsplisting van de totale opbrengst van milieuheffingen naar huishoudens en bedrijven.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Het artikel Milieuheffingen en belastingen (CBS, 2006) geeft een korte onderzoeksbeschrijving. Ook is informatie over de onderzoeksmethode te vinden in de publicatie Milieurekeningen 2007 (CBS, 2008a). De totalen van de Milieuheffingen zijn ontleend aan cijfers van overheden (gemeenten, provincies en rijk) en berusten op directe waarneming. Binnen het systeem van de Nationale rekeningen van het CBS worden de verschillende heffingen toegedeeld aan verschillende bedrijfscategorieën en huishoudens.

Basistabel

StatLine: Opbrengst milieuheffingen en -belastingen (CBS, 2008)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Opbrengsten milieubelastingen, opbrengsten verwijderingsbijdragen.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Milieuheffingen en belastingen (CBS, 2006)Milieurekeningen 2007 (CBS, 2008a)

Opmerking

De cijfers over de afvalstoffenheffing (inclusief reinigingsrechten) en rioolrechten zijn bruto, dat wil zeggen vóór aftrek van de zogenaamde Zalmsnip en kwijtscheldingsregelingen.

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting op basis van een groot aantal zeer accurate metingen, waarbij de representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2007 (indicator 0358, versie 09 , 14 november 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.