Milieubeleid en milieumaatregelen

Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn de laatste jaren gestegen. In 2008 stegen de opbrengsten uit milieuheffingen met 3 procent tot ruim 4,2 miljard euro.

  1990 1995 2000 2005 2006 2007* 2008*
               
  miljoen euro
               
Waterverontreinigingsheffing 1) 645 870 1 003 1 197 1 222 1 238 1 248
w.v. Rijk 46 44 36 32 37 30 23
  Provincies 0 86 0 0 0 0 0
  Water- en zuiveringsschappen 599 706 967 1 165 1 185 1 208 1 225
  Gemeenten 0 34 0 0 0 0 0
Rioolrechten 246 457 650 886 1 014 1 097 1 143
               
Geluidhinder burgerluchtvaart 11 24 36 47 54 55 56
               
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 2) 714 1 010 1 183 1 555 1 629 1 694 1 775
               
Grondwaterheffing en heffing nazorg stortplaatsen provincies 3 6 34 37 35 35 21
               
Totaal 1 619 2 367 2 906 3 722 3 954 4 119 4 243
w.v. Huishoudens 1 153 1 662 2 095 2 797 2 961 3 113 3 204
  Bedrijven 466 705 811 925 993 1 006 1 039
 
Bron: CBS. CBS/CLO/jan10/0358
1) Na aftrek van onderlinge overdrachten.
2) Vanaf 1999 uitsluitend inkomsten uit inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
NB. Voor 2007 en 2008 betreft het voorlopige cijfers.

Totale opbrengsten milieuheffingen 3 procent hoger

In 2008 bedragen de opbrengsten uit milieuheffingen ruim 4,2 miljard euro. Dit is 3 procent meer dan het jaar ervoor.

Opbrengsten uit afvalstoffenheffing en reinigingsrechten nemen aanzienlijk toe

Vooral de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, die worden geheven voor de inzameling en verwerking van vast afval, stegen sterk tot 1,8 miljard euro. De stijgende lijn van de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten zet daarmee door waarmee dit de grootste post van de milieuheffingen blijft.

Gemeenten heffen meer rioolrechten

Ook de opbrengsten uit rioolrechten zijn gestegen, en wel tot ruim 1,1 miljard euro. De laatste vier jaar zijn de rioolrechten gemiddeld met 8 procent per jaar toegenomen. Dit komt doordat de rioolrechten in deze periode door gemeenten extra zijn verhoogd om een kostendekkend niveau te kunnen houden. Gemeenten besteden het geld, behalve aan het onderhoud en de uitbreiding en vervanging van de riolen, vooral aan de afkoppeling van het regenwater.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Opbrengsten van milieuheffingen

Omschrijving

Ontwikkeling van de opbrengst van de verschillende milieuheffingen. Uitsplitsing van de totale opbrengst van milieuheffingen naar huishoudens en bedrijven.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Het artikel Milieuheffingen en belastingen (CBS, 2006) geeft een korte onderzoeksbeschrijving. Ook is informatie over de onderzoeksmethode te vinden in de publicatie Milieurekeningen 2008 (CBS, 2009a). De totalen van de Milieuheffingen zijn ontleend aan cijfers van overheden (gemeenten, provincies en rijk) en berusten op directe waarneming. Binnen het systeem van de Nationale rekeningen van het CBS worden de verschillende heffingen toegedeeld aan verschillende bedrijfscategorieën en huishoudens.

Basistabel

StatLine: Opbrengst milieuheffingen en -belastingen (CBS, 2009b)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Opbrengsten milieubelastingen, opbrengsten verwijderingsbijdragen

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Milieuheffingen en belastingen (CBS, 2006)Milieurekeningen 2008 (CBS, 2009a)

Opmerking

De cijfers over de afvalstoffenheffing (inclusief reinigingsrechten) en rioolrechten zijn bruto. Dat wil zeggen vóór aftrek van de zogenaamde Zalmsnip en kwijtscheldingsregelingen.

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting op basis van een groot aantal zeer accurate metingen, waarbij de representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Opbrengsten van milieuheffingen, 1990-2008 (indicator 0358, versie 10 , 7 januari 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.