Milieubeleid en milieumaatregelen

Belastingen op een milieugrondslag, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. Na een afname in de opbrengst van de REB in 2002 door een toenemend aandeel van groene stroom, is de opbrengst daarna weer toegenomen.

Opbrengst energiebelasting neemt toe

De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag komt voor het grootste deel voor rekening van de energiebelasting (tot 2004 de regulerende energiebelasting, REB). De opbrengst van deze energieheffing is sterk toegenomen sinds de invoering in 1996: De opbrengst in 2006 is met ruim 4 miljard euro meer dan zeven keer zo groot als de opbrengst in 1996.
In 2002 en 2003 lag de opbrengst van de energiebelasting onder het niveau van 2001. Dat was het gevolg van een sterke toename in het gebruik van verschillende faciliteiten in de REB, zoals het nihiltarief voor groene stroom. Sinds 2004 ligt de opbrengst weer ruim boven het niveau van 2001 doordat het lagere tarief voor groene stroom is afgeschaft, de brandstoffenheffing in de REB is opgegaan, en de energiebelasting in 2005 is verhoogd. Voor meer informatie over het nihiltarief groene stroom:


Voor informatie over de productiestructuur van duurzame energie:

Bijdrage van belastingen op een milieugrondslag aan de totale groene belastingen

Belastingen op een milieugrondslag zijn in 2006 goed voor circa een kwart van de totale inkomsten uit groene belastingen. De toename in de opbrengst van groene belastingen in de afgelopen 10 jaar is voor circa de helft veroorzaakt door de toename van de belastingen op een milieugrondslag.

Toelichting belastingen op een milieugrondslag

Belastingen op een milieugrondslag is een verzamelnaam voor een aantal productgebonden belastingen die zijn opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) die in 1995 van kracht is geworden. Belangrijk uitgangspunt bij invoering van deze wet was om een verschuiving aan te brengen van de belasting op inkomen uit arbeid naar belastingen op milieuschadelijke activiteiten. Belastingen die onder de Wbm vallen zijn een verbruiksbelasting op brandstoffen (die ook al voor 1995 bestond), een grondwaterbelasting, een afvalstoffenbelasting, een regulerende energiebelasting (REB, sinds 1996, ook wel 'ecotax' genoemd) en een belasting op leidingwater (sinds 2000). Met ingang van 2004 is de regulerende energiebelasting gewijzigd in een energiebelasting, waarin de brandstoffenheffing grotendeels is geïntegreerd .
Groene belastingen zijn heffingen die het afremmen van milieubelastende activiteiten beogen door een verhoging van de prijs. De opbrengst van deze heffingen gaat naar de algemene middelen en worden dus niet speciaal gebruikt voor de financiering van milieumaatregelen door de overheid.

Referenties

  • Bruggen, C. van (2000). Milieuheffingen en -belastingen 1986-2000. Kwartaalbericht Milieustatistieken 2000/3. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • Financiën (1997). Belastingen in de 21e eeuw; een verkenning. Ministerie van Financiën, Nota aan de Tweede Kamer No 25810 nr. 2, Den Haag.

Relevante informatie

  • Meer informatie over belastingen op milieugrondslag is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Belastingen op een milieugrondslag, 1990-2006 (indicator 0359, versie 08 , 14 november 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.