Milieubeleid en milieumaatregelen

Tarieven van enkele milieuheffingen, groene belastingen en verwijderingsbijdragen, 1995-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De tarieven van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, en belastingen op milieugrondslag zijn de laatste jaren gestegen.

  Eenheid 1995 2000 2003 2004 2005
             
Wet verontreiniging afvalwater          
Rijk euro/v.e. 1) 27,23 31,76 31,76 31,76 30,00
water- en zuiveringsschappen euro/v.e. 1) 36,57 42,36 48,19 50,01 51,78
             
Rioolrecht            
per inwoner euro 29 41 49 52,60 56,70
             
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten          
per inwoner euro 65 77 90 98,00 100,00
             
Belastingen op milieugrondslag          
BSB ongelode lichte olie 2) euro/1000 l 11,39 11,83 12,86 -  
BSB kolen euro/1000 kg 10,61 10,61 11,99 12,28 12,45
grondwaterbelasting euro/m3 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18
belasting op leidingwater euro/m3   0,13 0,14 0,14 0,15
storten van brandbare afvalstoffen euro/1000 kg 29,13 64,28 81,65 83,61 84,78
storten van overige afvalstoffen euro/1000 kg 13,25 12,38 13,47 13,79 13,98
storten van baggerspecie euro/1000 kg     13,00 13,00 -
             
regulerende energiebelasting            
halfzware olie euro/1000 l   79,09 135,10 152,77 159,72
gasolie euro/1000 l   79,68 136,24 154,04 161,05
lpg euro/1000 kg   94,30 161,16 182,38 190,68
             
Verwijderingsbijdragen          
personenauto euro 113,45 68,07 45,00 45,00 45,00
koel- en vriesapparatuur euro   18,15 17,00 17,00 17,00
bruingoed (televisie, plasma, LCD) euro   11,34 8,00 8,00 8,00
groot witgoed euro   9,08 5,00 5,00 5,00
beeld en geluidsapperatuur euro   6,81 3,00 3,00 3,00
kleine huishoudelijke apparaten euro   1,13 1,00 1,00 1,00
             
Bron: CBS. CBS/MNC/dec05/0362
1) Vervuilingseenheid.
2) De brandstoffenbelasting (BSB) wordt m.i.v. 2004 grotendeels opgenomen in de energiebelasting en de accijns. Voor kolen blijft de BSB bestaan.

Tarieven rioolrecht in ruim tien jaar verdrievoudigd

De ontwikkeling van de rioolrecht tarieven wordt in belangrijke mate verklaard door de grote investeringen die nodig waren voor de vervanging van oude rioolstelsels.

Belastingstelsel steeds 'groener'

De belastingen op milieugrondslag moeten een verschuiving aanbrengen van de belasting op inkomen uit arbeid naar belastingen op milieu, om zo een evenwichtige spreiding te bewerkstelligen van de lasten over bedrijfsleven en huishoudens. De trend in de opbrengst en tarieven van deze belastingen illustreert de vergroening van het belastingstelsel. Zo zijn de tarieven voor de regulerende energiebelasting (REB, ook wel 'ecotax' genoemd) op halfzware olie, gasolie en LPG sinds 2000 grofweg verdubbeld.

Meeste verwijderingsbijdragen gedaald

De 'verwijderingsbijdrage' is ingevoerd als een ondersteunende regelgeving voor de milieuvriendelijke verwijdering van verschillende categorieën afvalstoffen. De verantwoordelijkheid voor de inname en milieuvriendelijke verwerking ligt bij de producent/importeur. Financiering vindt voor een deel plaats uit een toeslag op de prijs van nieuw op de markt te brengen producten. Door schaalvergroting, concurrentie tussen verwerkers en efficiëntere recyclingtechnieken zijn de tarieven van de meeste verwijderingsbijdragen gedaald. Sommige verwijderingsbijdragen op elektrische apparaten zijn zelfs weer afgeschaft.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen en verwijderingsbijdragen is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Het tarief van de heffing Wet verontreiniging oppervlaktewateren bij waterschappen is een gemiddelde. Het laagste tarief in 2005 was 44,40 euro en het hoogste tarief was 64,62 euro. De 'tarieven' voor rioolrecht en afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de totale opbrengst gedeeld door het aantal inwoners.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Tarieven van enkele milieuheffingen, groene belastingen en verwijderingsbijdragen, 1995-2005 (indicator 0362, versie 05 , 29 november 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.