Milieubeleid en milieumaatregelen

Tarieven van enkele milieuheffingen, groene belastingen en verwijderingsbijdragen, 2000-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De tarieven van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, en belastingen op milieugrondslag zijn de laatste jaren gestegen.

  eenheid 2000 2005 2008 2009 2010
           
Wet verontreiniging oppervlaktewater          
Rijk 1) euro/v.e. 2) 31,76 31,76 31,76 25,00
/ 35,50
35,50
water- en zuiveringsschappen euro/v.e. 2) 42,36 51,78 55,24 49,48 51,17
             
Rioolheffing            
per inwoner 3) euro 41,00 56,70 71,00 74,00 77,00
             
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten          
per inwoner 3) euro 77,00 100,30 106,00 107,00 108,00
             
Belastingen op milieugrondslag          
BSB ongelode lichte olie 4) euro/1000 l 11,83        
BSB kolen euro/1000 kg 10,61 12,45 12,95 13,17 13,42
grondwaterbelasting euro/100 m3 16,02 18,10 18,83 19,15 19,51
belasting op leidingwater (tot max 300 m3) euro/100 m3 12,93 14,60 15,10 15,40 15,70
storten van brandbare afvalstoffen euro/1000 kg 64,28 84,78 88,21 88,71 107,49
storten van overige afvalstoffen euro/1000 kg 12,38 13,98 14,56 14,81 16,79
             
regulerende energiebelasting            
halfzware olie (tot 159.000 liter) 5) euro/1000 l 79,09 159,72 166,20 169,03  
gasolie (tot 153.000 liter) 5) euro/1000 l 79,68 161,05 167,58 170,43  
lpg (tot 119.000 liter) 5) euro/1000 kg 94,30 190,68 198,41 201,78  
             
Verwijderingsbijdragen          
personenauto 6) euro 68,07 45,00 15,00 15,00 15,00
/ 45,00
koel- en vriesapparatuur euro 18,15 17,00 17,00 17,00 17,00
bruingoed (televisie, plasma, LCD) euro 11,34 8,00 8,00 8,00 8,00
groot witgoed euro 9,08 5,00 5,00 5,00 5,00
beeld- en geluidsapparatuur 7) euro 6,81 3,00 3,00 3,00 3,00
kleine huishoudelijke apparaten euro 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00
 
Bron: CBS. CBS/CLO/aug10/0362
1) Tarief 2009 voor de heffing in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren voor lozingen op Rijkswateren: tot en met 1 mei 2009 bedraagt dit tarief 25,00 euro; vanaf 2 mei 2009 is het bedrag 35,50 euro.
2) Vervuilingseenheid.
3) Voor 2010 betreft het een voorlopig cijfer.
4) De brandstoffenbelasting (BSB) is m.i.v. 2004 grotendeels opgenomen in de energiebelasting en de accijns. Voor kolen blijft de BSB bestaan.
5) Per 1 januari 2010 vervallen en ondergebracht in de accijns.
6) Tarief 2010 verwijderingsbijdrage personenauto: tot 1 juli 2010 geldt een tarief van 15,00 euro; vanaf 1 juli 2010 is dit bedrag 45,00 euro.
7) Met ingang van 2005 geldt een tarief van 3,00 euro voor nog maar een beperkt aantal producten. Voor de meeste beeld- en geluidsapparatuur is de verwijderingsbijdrage nihil.

Heffingen Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

De tarieven die in de tabel genoemd worden voor de heffing door water- en zuiveringsschappen in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren zijn gemiddelden. Het laagste tarief in 2010 was 40,74 euro en het hoogste tarief was 71,81 euro. Het gemiddelde tarief is in 2009 lager dan in 2008. Dit is een gevolg van de herziening van het stelsel van waterschapsheffingen die in 2009 werd doorgevoerd. Tot en met 2008 werd de zorg voor de waterkwaliteit bekostigd uit de waterverontreinigingsheffing. Met ingang van 2009 is een deel van de 'oude' waterverontreinigingsheffing opgegaan in een nieuwe watersysteemheffing. Het resterende deel van de waterverontreinigingsheffing, bestemd voor afvalwaterzuivering, heet voortaan zuiveringsheffing. Voor directe lozingen op oppervlaktewater kan een waterschap in het nieuwe stelsel een verontreinigingsheffing opleggen.

Tarieven rioolrecht in tien jaar bijna verdubbeld

De ontwikkeling van de rioolrecht tarieven wordt in belangrijke mate verklaard door de grote investeringen die nodig waren voor de vervanging van oude rioolstelsels.

Belastingstelsel steeds 'groener'

De belastingen op milieugrondslag moeten een verschuiving aanbrengen van de belasting op inkomen uit arbeid naar belastingen op milieu, om zo een evenwichtige spreiding te bewerkstelligen van de lasten over bedrijfsleven en huishoudens. De trend in de opbrengst en tarieven van deze belastingen illustreert de vergroening van het belastingstelsel. Zo zijn de tarieven voor de regulerende energiebelasting (REB, ook wel 'ecotax' genoemd) op halfzware olie, gasolie en LPG sinds 2000 grofweg verdubbeld.

Meeste verwijderingsbijdragen gedaald

De 'verwijderingsbijdrage' is ingevoerd als een ondersteunende regelgeving voor de milieuvriendelijke verwijdering van verschillende categorieën afvalstoffen. De verantwoordelijkheid voor de inname en milieuvriendelijke verwerking ligt bij de producent/importeur. Financiering vindt voor een deel plaats uit een toeslag op de prijs van nieuw op de markt te brengen producten. Door schaalvergroting, concurrentie tussen verwerkers en efficiëntere recyclingtechnieken zijn de tarieven van de meeste verwijderingsbijdragen gedaald. Sommige verwijderingsbijdragen op elektrische apparaten zijn zelfs weer afgeschaft.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over heffingen en verwijderingsbijdragen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Tarieven van enkele milieuheffingen, groene belastingen en verwijderingsbijdragen

Omschrijving

Tarieven van heffingen Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, Rioolrecht, Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten, enkele belastingen op milieugrondslag en enkele verwijderingsbijdragen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Het tarief van de heffing Wet verontreiniging oppervlaktewateren bij waterschappen is berekend op basis van CBS-gegevens. De totale opbrengst van de heffingen door water- en zuiveringsschappen is gedeeld door het totale aantal vervuilingseenheden. De tarieven van de rioolheffing (opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht) en afvalstoffenheffing/reinigingsrecht komen uit een door het CBS uitgevoerde enquête onder alle Nederlandse gemeenten. Het zijn gemiddelde tarieven die zijn berekend door de totale opbrengst te delen door het aantal inwoners.De belastingen op milieugrondslag zijn ontleend aan het rapport Pro Memorie van KPMG Meijburg & Co. Belastingadviseurs. Het ministerie van VROM bepaalt de hoogte van de verwijderingsbijdrage van personenauto's. De tarieven van de overige verwijderingsbijdragen zijn afkomstig van de NVMP, de stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Produkten.

Basistabel

StatLine: Gemeentebegrotingen: heffingen naar regio en grootteklasse (CBS, 2010)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Pro Memorie 2010, hoofdstuk 12, Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) (KPMG, 2010);Consumentenapparatuur; een overzicht van elektrische apparaten die onder het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur vallen (met en zonder verwijderingsbijdrage) (NVMP, 2010).

Betrouwbaarheidscodering

A

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Tarieven van enkele milieuheffingen, groene belastingen en verwijderingsbijdragen, 2000-2010 (indicator 0362, versie 09 , 6 augustus 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.