Milieubeleid en milieumaatregelen

Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en verwijderingsbijdragen, 2000-2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De tarieven van de meeste milieubestemmingsheffingen en belastingen op een milieugrondslag zijn de laatste jaren gestegen. Met ingang van half februari 2013 zijn alle verwijderingsbijdragen met uitzondering van die voor personenauto's afgeschaft.

  eenheid 2000 2010 2011 2012 2013
           
Milieuheffingen            
Waterverontreinigingsheffing (Rijk) euro / vervuilingseenheid 31,76 35,50 35,50 35,50 35,50
Waterverontreinigingsheffing /
zuiveringsheffing (water- en
zuiveringsschappen) 1)
euro / vervuilingseenheid 42,36 51,17 52,43 53,52 54,38
Rioolheffing / rioolrecht 1) 2) euro / inwoner 41,00 77,00 80,00 84,00 85,00
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten
1) 2)
euro / inwoner 77,00 107,00 106,00 106,00 105,00
             
Belastingen op milieugrondslag            
Brandstoffenbelasting kolen euro / 1 000 kg 10,61 13,42 13,50 13,73 14,03
Grondwaterbelasting euro / 100 m3 16,02 19,51 19,63 - -
Belasting op leidingwater (tot 300 m3) euro / 100 m3 12,93 15,70 15,80 16,10 16,50
Afvalstoffenbelasting (storten van
brandbare afvalstoffen)
euro / 1 000 kg 64,28 107,49 108,13 - -
Afvalstoffenbelasting (storten van
overige afvalstoffen)
euro / 1 000 kg 12,38 16,79 16,89 - -
Energiebelasting aardgas (tot 5 000 m3) euro / m3 0,09 0,16 0,16 0,17 0,19
Energiebelasting elektriciteit (tot 10 000
kWh)
euro / kWh 0,04 0,11 0,11 0,11 0,12
Verpakkingenbelasting (algem. tarief) euro / 1 000 kg - 500,00 510,00 520,00 -
             
Verwijderingsbijdragen            
Personenauto 3) euro 68,07 15,00 / 45,00 45,00 45,00 45,00
Koel- en vriesapparatuur euro 18,15 17,00 17,00 17,00 -
Overig groot witgoed euro 9,08 5,00 5,00 5,00 -
Bruingoed (televisie, plasma, LCD) euro 11,34 8,00 - - -
Beeld- en geluidsapparatuur euro 6,81 3,00 - - -
Kleine huishoudelijke apparaten euro 1,13 1,00 - - -
 
Bron: CBS. CBS/sep13
1) Gemiddelde heffing.
2) Voor 2013 nader voorlopig cijfer (nader voorlopige cijfers zijn meer definitief dan voorlopige cijfers).
3) Tot 1 juli 2010 geldt een tarief van 15,00 euro; vanaf 1 juli 2010 is dit 45,00 euro.

Tarieven waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing

Het overgrote deel van de waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing wordt geïnd door water- en zuiveringsschappen. Daarnaast wordt een klein deel geheven door het Rijk.
De tarieven voor de heffing door de water- en zuiveringsschappen die in de tabel genoemd worden, zijn gemiddelden. In 2013 bedraagt het laagste tarief 43,43 euro en het hoogste tarief 89,40 euro.

Toelichting waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing

Tot 2009 werd de zorg voor de waterkwaliteit bekostigd uit de waterverontreinigingsheffing 'oude stijl'. Bij de wijziging van de Waterschapswet in 2009 is de waterverontreinigingsheffing opgesplitst in een zuiveringsheffing en een waterverontreinigingsheffing 'nieuwe stijl'.
De zuiveringsheffing geldt voor lozingen via het rioolstelsel op een zuiveringswerk en wordt alleen geheven door de water- en zuiveringsschappen. De waterverontreinigingsheffing 'nieuwe stijl' geldt voor directe lozingen op het oppervlaktewater en wordt geheven door zowel het Rijk als de water- en zuiveringsschappen. De waterverontreinigingsheffing van het Rijk belast lozingen op Rijkswateren. De heffing van water- en zuiveringsschappen belast de lozingen op regionale oppervlaktewateren. De opbrengst van deze heffingen komt ten goede aan het beheer van deze watersystemen.
Het onderscheid tussen zuiveringsheffing en waterverontreinigingsheffing 'nieuwe stijl' is het resultaat van de politieke wens om de kosten van het zuiveringsbeheer (van de waterschappen) te scheiden van het watersysteembeheer en deze afzonderlijk en transparant in rekening te brengen bij bedrijven en burgers.

Tarieven rioolheffing en rioolrecht

De tarieven van de rioolheffing en rioolrecht zijn tussen 2000 en 2010 bijna verdubbeld. Deze ontwikkeling wordt in belangrijke mate verklaard door de grote investeringen die nodig waren voor de vervanging van oude rioolstelsels.

Toelichting rioolheffing en rioolrecht

Rioolrecht en rioolheffing zijn twee verschillende gemeentelijke heffingen die enige tijd naast elkaar hebben bestaan. De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden gemeenten kiezen uit het heffen van rioolrecht of de nieuwe rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht.
De rioolheffing wordt geheven om de kosten te bestrijden van (1) de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, (2) de zuivering van het huishoudelijk afvalwater, en (3) de inzameling en verwerking van regenwater en het beheer van grondwater.

Belastingen op een milieugrondslag

De belastingen op een milieugrondslag omvatten de brandstoffenbelasting, grondwaterbelasting, afvalstoffenbelasting, energiebelasting, belasting op leidingwater, vliegbelasting en verpakkingenbelasting. In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de belastingen op een milieugrondslag ingevoerd om een verschuiving aan te brengen van de belasting op inkomen uit arbeid naar belastingen op milieu.
Inmiddels is een aantal van deze belastingen weer vervallen. De meeste belastingen op brandstoffen zijn met ingang van 2004 in de energiebelasting geïntegreerd. De brandstoffenbelasting betreft sindsdien alleen kolen. Met ingang van 2010 is de energiebelasting op een aantal brandstoffen vervallen. De energiebelastingen op deze brandstoffen zijn overgegaan naar de accijns. Sindsdien betreft de energiebelasting alleen nog aardgas en elektriciteit. Met ingang van 2012 zijn de grondwaterbelasting en afvalstoffenbelasting vervallen. Met ingang van 2013 is de verpakkingenbelasting afgeschaft en overgegaan in de 'afvalbeheersbijdrage verpakkingen'.

Verwijderingsbijdrage

De verwijderingsbijdrage is in de jaren negentig van de vorige eeuw ingevoerd als een ondersteunende regelgeving voor de milieuvriendelijke verwijdering van verschillende categorieën afvalstoffen.
Door schaalvergroting, concurrentie tussen verwerkers en efficiëntere recyclingtechnieken zijn de tarieven van de meeste verwijderingsbijdragen in de loop van de tijd gedaald.
Begin 2011 zijn de verwijderingsbijdragen op beeld- en geluidsapparatuur, bruingoed (onder andere televisies en cd-spelers), klein witgoed (kleine huishoudelijke apparaten, zoals friteuses), en energiezuinige verlichting (spaarlampen en tl-buizen) afgeschaft. Begin 2013 volgden de verwijderingsbijdragen voor koel- en vriesapparatuur en overig groot witgoed (zoals wasmachines, magnetrons en ovens) afgeschaft. Daarmee zijn met ingang van begin 2013 alle verwijderingsbijdragen, met uitzondering van die voor de personenauto, afgeschaft. De verwijderingsbijdrage voor personenauto's heet per 2013 voortaan recylingsbijdrage, een term die beter past nu bijna alles van de auto wordt gerecycled.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieuheffingen en belastingen op een milieugrondslag is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Tarieven van enkele milieuheffingen, groene belastingen en verwijderingsbijdragen

Omschrijving

Deze indicator geeft de ontwikkeling van de tarieven van waterverontreinigingsheffing, rioolrecht en rioolheffing, afvalstoffenheffing / reinigingsrechten, enkele belastingen op een milieugrondslag en enkele verwijderingsbijdragen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Het tarief van de waterverontreinigingsheffing door water- en zuiveringsschappen is berekend op basis van CBS-gegevens. De totale opbrengst van de heffingen door water- en zuiveringsschappen is gedeeld door het totale aantal vervuilingseenheden. De tarieven van de rioolheffing en rioolrecht, alsmede de afvalstoffenheffing / reinigingsrecht komen uit een door het CBS uitgevoerde enquête onder alle Nederlandse gemeenten. Het zijn gemiddelde tarieven die zijn berekend door de totale opbrengst te delen door het aantal inwoners (CBS, 2013).De tarieven van de belastingen op een milieugrondslag zijn ontleend aan het rapport Pro Memorie van KPMG Meijburg & Co. Belastingadviseurs (KPMG, 2013). Bron van het tarief van de verwijderingsbijdrage van personenauto's is het Duurzaamheidsverslag 2010 van ARN (ARN, 2013). De tarieven van de overige verwijderingsbijdragen zijn afkomstig van Milieu Centraal.

Basistabel

StatLine: Gemeentebegrotingen: heffingen naar regio en grootteklasse (CBS, 2013)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Website ARN (ARN, 2013)Pro Memorie 2013, hoofdstuk 12, Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) (KPMG, 2013);Website Milieu Centraal: Verwijderingsbijdrage (Milieu Centraal, 2013)

Betrouwbaarheidscodering

A

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en verwijderingsbijdragen, 2000-2013 (indicator 0362, versie 12 , 16 september 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.