Milieubeleid en milieumaatregelen

Tarieven van milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recyclingsbijdragen, 2010-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De tarieven van de energiebelasting op aardgas, de rioolheffing, en de belasting op leidingwater zijn de laatste jaren flink gestegen. Na 2010 is een aantal belastingen op een milieugrondslag als ook een aantal recyclingsbijdragen vervallen.

  eenheid 2010 2011 2012 2013 2014
           
Milieuheffingen            
Waterverontreinigingsheffing (Rijk) 1) euro / vervuilingseenheid 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 / 37,28
Waterverontreinigingsheffing en
zuiveringsheffing (waterschappen) 2)
euro / vervuilingseenheid 51,17 52,43 53,52 54,38 55,30
Rioolheffing 2) 3) euro / inwoner 77,00 80,00 84,00 85,00 88,00
Afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten 2) 3)
euro / inwoner 107,00 106,00 106,00 105,00 104,00
             
Belastingen op een milieugrondslag
Brandstoffenbelasting kolen euro / 1 000 kg 13,42 13,50 13,73 14,03 14,27
Grondwaterbelasting euro / 100 m3 19,51 19,63 - - -
Belasting op leidingwater (tot 300 m3) euro / 100 m3 15,70 15,80 16,10 16,50 33,00
Afvalstoffenbelasting
(storten van afvalstoffen)
euro / 1 000 kg - - - - 17,00
Afvalstoffenbelasting
(storten van brandbare afvalstoffen)
euro / 1 000 kg 107,49 108,13 - - -
Afvalstoffenbelasting
(storten van overige afvalstoffen)
euro / 1 000 kg 16,79 16,89 - - -
Energiebelasting aardgas
(tot 5 000 m3)
euro / m3 0,16 0,16 0,17 0,19 0,19
Energiebelasting elektriciteit
(tot 10 000 kWh)
euro / kWh 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12
Opslag duurzame energie
(elektriciteit tot 10 000 kWh)
euro/100 kWh - - - 0,13 0,28
Opslag duurzame energie
(aardgas tot 170 000 m3)
euro/100 m3 - - - 0,28 0,56
Verpakkingenbelasting
(algemeen tarief)
euro / 1 000 kg 500,00 510,00 520,00 - -
             
Recyclingsbijdragen
Personenauto 4) euro 15,00 / 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Elektrische fiets (accu) euro - - - - 14,00
Bromfiets / snorfiets 5) euro - - 17,99 10,00 10,00
Koel- en vriesapparatuur euro 17,00 17,00 17,00 - -
Overig groot witgoed euro 5,00 5,00 5,00 - -
Bruingoed (televisie, plasma, LCD) euro 8,00 - - - -
Beeld- en geluidsapparatuur euro 3,00 - - - -
Kleine huishoudelijke apparaten euro 1,00 - - - -
 
Bron: CBS. CBS/mei14
1) Tarief verontreinigingsheffing Rijk 2014 bedraagt tot 1 juli 35,50 euro en vanaf 1 juli 37,28 euro.
2) Gemiddelde heffing.
3) Voor 2014 nader voorlopig cijfer (nader voorlopige cijfers zijn meer definitief dan voorlopige cijfers).
4) Tarief recyclingsbijdrage personenauto 2010 bedraagt tot 1 juli 15,00 euro en vanaf 1 juli 45,00 euro.
5) Tarief 2012 per 1 maart; tarief 2013 per 1 maart.

Tarieven waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing

Het overgrote deel van de waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing wordt geïnd door de waterschappen. Daarnaast wordt een klein deel geheven door het Rijk. In de tabel staan gemiddelde tarieven voor de heffing door de waterschappen. In 2014 bedraagt het laagste tarief 45,17 euro en het hoogste tarief 92,08 euro.

Toelichting waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing

Bij de wijziging van de Waterschapswet in 2009 is de waterverontreinigingsheffing "oude stijl" opgesplitst in een zuiveringsheffing en een waterverontreinigingsheffing "nieuwe stijl". Hiermee werd het mogelijk de kosten van het zuiveringsbeheer en het watersysteembeheer elk afzonderlijk in rekening te brengen bij de bedrijven en burgers.
De zuiveringsheffing geldt voor lozingen via het rioolstelsel op een zuiveringswerk en wordt geheven door de waterschappen. De waterverontreinigingsheffing 'nieuwe stijl' geldt voor directe lozingen op het oppervlaktewater en wordt geheven door zowel het Rijk als de waterschappen. De heffing van het Rijk belast lozingen op Rijkswateren, terwijl de heffing van de waterschappen de lozingen op regionale oppervlaktewateren belast. De opbrengst van deze heffingen komt ten goede aan het beheer van deze watersystemen.

Tarieven rioolheffing

In de tabel staan gemiddelde tarieven van de rioolheffing. In 2014 is het gemiddelde tarief van deze heffingen 14 procent gestegen ten opzichte van 2010. Deze ontwikkeling wordt in belangrijke mate verklaard door de grote investeringen die nodig zijn voor de vervanging van oude rioolstelsels.

Toelichting rioolheffing

De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. De rioolheffing wordt geheven door gemeenten. Met de inkomsten worden de kosten bestreden van:

  • de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater;
  • de zuivering van huishoudelijk afvalwater;
  • de inzameling en verwerking van regenwater en het beheer van grondwater.

Toelichting belastingen op een milieugrondslag

In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de belastingen op een milieugrondslag ingevoerd om een verschuiving aan te brengen van de belasting op inkomen uit arbeid naar belastingen op milieu.
Inmiddels is een aantal belastingen op een milieugrondslag al weer vervallen, en vanaf 2013 is de Opslag duurzame energie ingevoerd met als doel investeringen in duurzame energie te stimuleren.

  • De meeste belastingen op brandstoffen zijn met ingang van 2004 in de energiebelasting geïntegreerd. De brandstoffenbelasting betreft sindsdien alleen kolen.
  • Met ingang van 2010 is de energiebelasting op een aantal brandstoffen vervallen. De energiebelastingen op deze brandstoffen zijn overgegaan naar de accijns. Sindsdien betreft de energiebelasting alleen nog aardgas en elektriciteit.
  • Met ingang van 2012 zijn de grondwaterbelasting en afvalstoffenbelasting vervallen. Hiervan is de afvalstoffenbelasting in 2014 opnieuw weer ingevoerd.
  • Met ingang van 2013 is de verpakkingenbelasting afgeschaft en overgegaan in de 'afvalbeheersbijdrage verpakkingen'.

Verwijderingsbijdrage wordt recyclingsbijdrage

De verwijderingsbijdrage werd in 1999 ingevoerd als een ondersteunende regelgeving voor de milieuvriendelijke verwijdering van verschillende categorieën afvalstoffen.
Door schaalvergroting, concurrentie tussen verwerkers en efficiëntere recyclingtechnieken zijn de meeste verwijderingsbijdragen tussen 2010 en 2013 weer afgeschaft. In 2011 verdwenen de verwijderingsbijdragen op beeld- en geluidsapparatuur, bruingoed (onder andere televisies en cd-spelers), klein witgoed (kleine huishoudelijke apparaten, zoals friteuses), en energiezuinige verlichting (spaarlampen en tl-buizen). In 2013 volgden de verwijderingsbijdragen voor koel- en vriesapparatuur en overig groot witgoed (zoals wasmachines, magnetrons en ovens).
Met ingang van 2013 heten de verwijderingsbijdragen voortaan recyclingsbijdragen. In 2014 worden er recyclingsbijdragen geïnd bij de aanschaf van een nieuwe personenauto, brom- of snorfiets, en voor de accu van een elektrische fiets.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieuheffingen en belastingen op een milieugrondslag is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Tarieven van milieuheffingen, groene belastingen en recyclingsbijdragen

Omschrijving

Ontwikkeling van de tarieven van waterverontreinigingsheffing, rioolheffing, afvalstoffenheffing / reinigingsrechten, belastingen op een milieugrondslag en recyclingsbijdragen.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Het (gemiddelde) tarief van de waterverontreinigingsheffing door water- en zuiveringsschappen is berekend op basis van CBS-gegevens. Hiertoe is de totale opbrengst van de heffing gedeeld door het totale aantal vervuilingseenheden. Het tarief van de waterverontreinigingsheffing Rijk is afkomstig van het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren van het Ministerie van IenM.De (gemiddelde) tarieven van de rioolheffing, respectievelijk afvalstoffenheffing en reinigingsrecht komen uit een door het CBS uitgevoerde enquête onder alle Nederlandse gemeenten. Hiertoe is de totale opbrengst van de heffingen gedeeld door het aantal inwoners (CBS, 2014).De tarieven van de belastingen op een milieugrondslag (m.u.v. Opslag duurzame energie) zijn ontleend aan het rapport Pro Memorie 2014 van KPMG Meijburg & Co. Belastingadviseurs (KPMG, 2014). Bron van het tarief van de recyclingsbijdragen voor personenauto's en brom- en snorfietsen zijn respectievelijk de websites van ARN (ARN, 2014) en Scooter Recycling Nederland (SRN, 2014).

Basistabel

StatLine: Gemeentebegrotingen: heffingen naar regio en grootteklasse (CBS, 2014)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Website ARN (ARN, 2014)Website Scooter Recycling Nederland (SRN, 2014)Pro Memorie 2014, hoofdstuk 12, Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) (KPMG, 2014);

Betrouwbaarheidscodering

A

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Tarieven van milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recyclingsbijdragen, 2010-2014 (indicator 0362, versie 13 , 22 mei 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.