Milieubeleid en milieumaatregelen

Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en verwijderingsbijdragen, 2012-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De tarieven van de energiebelasting op aardgas, de rioolheffing en rioolrecht, en de belasting op leidingwater zijn de laatste jaren flink gestegen. Na 2010 is een aantal belastingen op een milieugrondslag als ook een aantal verwijderingsbijdragen vervallen.

  eenheid 2012 2013 2014 2015 2016
           
Milieuheffingen            
Waterverontreinigingsheffing (Rijk) 1) euro / vervuilingseenheid 35,50 35,50 35,50 / 37,28 37,28 37,28
Waterverontreinigingsheffing en euro / vervuilingseenheid 53,52 54,38 55,30 55,69 56,30
zuiveringsheffing (waterschappen) 2)            
Rioolheffing 2) 3) euro / inwoner 84,00 85,00 88,00 91,00 92,00
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2) 3) euro / inwoner 106,00 105,00 104,00 102,00 101,00
             
Belastingen op een milieugrondslag 4)            
Brandstoffenbelasting kolen euro / 1.000 kg 13,73 14,03 14,27 14,40 14,47
Belasting op leidingwater (tot 300 m3) euro / 100 m3 16,10 16,50 33,00 33,00 33,50
Afvalstoffenbelasting            
stortafval euro / 1.000 kg - - 17,00 13,00 13,07
afval dat wordt verbrand euro / 1.000 kg - - - 13,00 13,07
afval dat wordt gerecycled euro / 1.000 kg - - - - -
Energiebelasting            
aardgas tot 170.000 m35) euro / m3 0,17 0,19 0,19 0,19 0,25
elektriciteit tot 10.000 kWh euro / kWh 0,11 0,12 0,12 0,12 0,10
Opslag duurzame energie            
elektriciteit tot 10.000 kWh euro / 1.000 kWh - 1,10 2,30 3,60 5,60
aardgas tot 170.000 m3 euro / 1.000 m3 - 2,30 4,60 7,40 11,10
Afvalfonds verpakkingen 6)            
algemeen tarief euro / 1.000 kg - 470,00 470,00 470,00 770,00
             
Recyclings- en beheersbijdragen            
Personenauto euro 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Li-ion accu (hybride / elektrische) auto            
t.e.m. 5 kg euro / accu 90,00 15,00 15,00 15,00 15,00
5 t.e.m. 25 kg euro / accu 90,00 90,00 35,00 35,00 35,00
25 t.e.m. 100 kg euro / accu 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Accu elektrische fiets euro / kg - - 3,00 3,00 3,00
Bromfiets / snorfiets 7) euro 17,99 10,00 10,00 5,00 5,00
             
Bron: CBS.           CBS/jun16
1) Tarief verontreinigingsheffing Rijk 2014 bedraagt tot 1 juli 35,50 euro en vanaf 1 juli 37,28 euro.
2) Gemiddelde heffing.
3) Voor 2016 nader voorlopig cijfer (nader voorlopige cijfers zijn meer definitief dan voorlopige cijfers).
4) Tarieven exclusief omzetbelasting.
5) 2012: verbruikscategorie t.e.m. 5.000 m3.
6) Het Afvalfonds verpakkingen volgde op 1 januari 2013 de afgeschafte verpakkingenbelasting op.
7) Tarief 2012 geldt vanaf 1 maart; tarief 2013 geldt vanaf 1 maart; tarief 2015 geldt vanaf 1 juni.

Tarieven waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing

Het overgrote deel van de waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing wordt geïnd door de waterschappen. De tarieven voor deze heffingen verschillen per waterschap. Bovenstaande tabel vermeldt gemiddelde tarieven; in 2016 bedroeg het laagste tarief 46,59 euro en het hoogste tarief 94,45 euro. Naast de heffingen die opgelegd worden door de waterschappen wordt ook een klein deel van de waterverontreinigingsheffing geheven door het Rijk.

Toelichting waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing

De zuiveringsheffing geldt voor lozingen via het rioolstelsel op een zuiveringswerk en wordt geheven door de waterschappen. De waterverontreinigingsheffing geldt voor directe lozingen op het oppervlaktewater en wordt geheven door zowel het Rijk als de waterschappen. De heffing van het Rijk belast lozingen op Rijkswateren, terwijl de heffing van de waterschappen de lozingen op regionale oppervlaktewateren belast. De opbrengst van deze heffingen komt ten goede aan het beheer van deze watersystemen.

Tarieven rioolheffing

In de tabel staan gemiddelde tarieven van de rioolheffing. In 2016 is het gemiddelde tarief van deze heffingen 19 procent gestegen ten opzichte van 2010. Deze ontwikkeling wordt in belangrijke mate verklaard door de grote investeringen die nodig zijn voor de vervanging van oude rioolstelsels.

Toelichting rioolheffing en rioolrecht

De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. De rioolheffing wordt geheven door gemeenten. Met de inkomsten worden de kosten bestreden van:

  • de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater;
  • de zuivering van huishoudelijk afvalwater;
  • de inzameling en verwerking van regenwater en het beheer van grondwater.

Toelichting belastingen op een milieugrondslag

In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de belastingen op een milieugrondslag ingevoerd om een verschuiving aan te brengen van de belasting op inkomen uit arbeid naar belastingen op milieu.
Inmiddels is een aantal belastingen op een milieugrondslag al weer vervallen:

  • De meeste belastingen op brandstoffen zijn met ingang van 2004 in de energiebelasting geïntegreerd. De brandstoffenbelasting betreft sindsdien alleen kolen.
  • Met ingang van 2010 is de energiebelasting op een aantal brandstoffen vervallen. De energiebelastingen op deze brandstoffen zijn overgegaan naar de accijns. Sindsdien betreft de energiebelasting alleen nog aardgas en elektriciteit.
  • Met ingang van 2012 zijn de grondwaterbelasting en afvalstoffenbelasting vervallen. Hiervan is de afvalstoffenbelasting in 2014 opnieuw weer ingevoerd.
  • Met ingang van 2013 is de verpakkingenbelasting afgeschaft en overgegaan in een afvalbeheersbijdrage in het kader van het Afvalfonds verpakkingen.
  • Met ingang van 2013 is de Opslag duurzame energie ingevoerd met als doel investeringen in duurzame energie te stimuleren.

Verwijderingsbijdrage wordt recyclingsbijdrage

De verwijderingsbijdrage werd in 1999 ingevoerd als een ondersteunende regelgeving voor de milieuvriendelijke verwijdering van verschillende categorieën afvalstoffen. Door schaalvergroting, concurrentie tussen verwerkers en efficiëntere recyclingtechnieken zijn de meeste verwijderingsbijdragen tussen 2010 en 2013 weer afgeschaft. In 2011 verdwenen de verwijderingsbijdragen op beeld- en geluidsapparatuur, bruingoed (onder andere televisies en cd-spelers), klein witgoed (kleine huishoudelijke apparaten, zoals friteuses), en energiezuinige verlichting (spaarlampen en tl-buizen). In 2013 volgden de verwijderingsbijdragen voor koel- en vriesapparatuur en overig groot witgoed (zoals wasmachines, magnetrons en ovens).
Met ingang van 2013 verdween ook de term "verwijderingsbijdrage" Sindsdien zijn er recyclingsbijdragen en beheersbijdragen.
In 2016 worden er recyclings- / beheersbijdragen geïnd bij de aanschaf van onder andere een nieuwe personenauto, een brom- of snorfiets, en voor diverse batterijen en accu's voor bijvoorbeeld hybride en elektrische auto's, en voor elektrische fietsen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieuheffingen en belastingen op een milieugrondslag is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recyclingsbijdragen

Omschrijving

Deze indicator geeft de ontwikkeling van de tarieven van een aantal milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recyclings- / beheersbijdragen voor de jaren 2012 tot en met 2016.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Het (gemiddelde) tarief van de waterverontreinigingsheffing door water- en zuiveringsschappen is berekend op basis van CBS-gegevens. Hiertoe is de totale opbrengst van de heffing gedeeld door het totale aantal vervuilingseenheden. Het tarief van de waterverontreinigingsheffing Rijk is afkomstig van het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren van het Ministerie van IenM.De (gemiddelde) tarieven van de rioolheffing en rioolrecht, respectievelijk afvalstoffenheffing en reinigingsrecht komen uit een door het CBS uitgevoerde enquête onder alle Nederlandse gemeenten. Hiertoe is de totale opbrengst van de heffingen gedeeld door het aantal inwoners (CBS, 2014).De tarieven van de belastingen op een milieugrondslag zijn ontleend aan het rapport Pro Memorie 2016 van KPMG Meijburg & Co. Belastingadviseurs (KPMG, 2016). Bron van het tarief van de recyclingsbijdragen voor personenauto's en brom- en snorfietsen zijn respectievelijk de websites van ARN (ARN, 2016) en Scooter Recycling Nederland (SRN, 2016). De tarieven van de beheersbijdragen voor batterijen en accu's komen van ARN (ARN, 2016) en Stibat (Stibat, 2016).

Basistabel

StatLine: Gemeentebegrotingen: heffingen naar regio en grootteklasse (CBS, 2016)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Website Afvalfonds verpakkingen (2016);Website ARN (ARN, 2016);Website Scooter Recycling Nederland (SRN, 2016);Pro Memorie 2016, hoofdstuk 12, Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) (KPMG, 2016);Tarievenlijst beheersbijdrage per 1 januari 2016 (Stibat, 2016)

Betrouwbaarheidscodering

A

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en verwijderingsbijdragen, 2012-2016 (indicator 0362, versie 14 , 2 juni 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.