Milieubeleid en milieumaatregelen

Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recyclings- en beheersbijdragen, 2013-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De tarieven van de energiebelasting op aardgas, rioolheffing, en belasting op leidingwater zijn de laatste jaren flink gestegen. Vanaf dat jaar gelden een aantal recyclings- en beheersbijdragen voor o.a. personenauto's, bromfietsen en diverse soorten batterijen en accu's. In 2017 zijn de belangrijkste tarieven van recyclings- en beheersbijdragen verlaagd.

  eenheid 2013 2014 2015 2016 2017
           
Milieuheffingen            
Waterverontreinigingsheffing (Rijk) 1) euro / vervuilingseenheid 35,50 35,50 / 37,28 37,28 37,28 37,28
Waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing (waterschappen) 2) euro / vervuilingseenheid 54,38 55,30 55,69 56,30 56,30
Rioolheffing 2) 3) euro / inwoner 85,00 88,00 91,00 92,00 92,00
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2) 3) euro / inwoner 105,00 104,00 102,00 102,00 100,00
             
Belastingen op milieugrondslag 4)            
Brandstoffenbelasting kolen euro / 1 000 kg 14,03 14,27 14,40 14,47 14,51
Belasting op leidingwater (tot 300 m3) euro / 100 m3 16,50 33,00 33,00 33,50 33,60
Afvalstoffenbelasting            
stortafval euro / 1 000 kg - 17,00 13,00 13,07 13,11
afval dat wordt verbrand euro / 1 000 kg - - 13,00 13,07 13,11
Energiebelasting            
aardgas tot 170 000 m3 euro / m3 0,19 0,19 0,19 0,25 0,25
elektriciteit tot 10 000 kWh euro / kWh 0,12 0,12 0,12 0,10 0,12
Opslag duurzame energie            
elektriciteit tot 10 000 kWh euro / 1 000 kWh - 2,30 3,60 5,60 7,40
aardgas tot 170 000 m3 euro / 1 000 m3 - 4,60 7,40 11,30 15,90
Afvalfonds verpakkingen            
algemeen tarief euro / 1 000 kg 470,00 470,00 470,00 770,00 770,00
             
Recyclings- en beheersbijdragen            
Personenauto euro 45,00 45,00 45,00 45,00 42,50
Bromfiets / snorfiets 5) euro 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00
Li-ion accu (hybride / elektrische) auto            
t.e.m. 5 kg euro / accu 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00
5 t.e.m. 25 kg euro / accu 90,00 35,00 35,00 35,00 25,00
25 t.e.m. 100 kg euro / accu 90,00 90,00 90,00 90,00 75,00
Industriële batterijen (lithium-ion) voor E-bike euro / kg - 3,00 3,00 3,00 3,00
             
Bron: CBS, KPMG, ARN, Stibat, SRN, Ministerie IenM, Afvalfonds verpakkingen.  CBS/apr17
1) Tarief verontreinigingsheffing Rijk 2014 bedraagt tot 1 juli 35,50 euro en vanaf 1 juli 37,28 euro.
2) Gemiddelde heffing.
3) Voor 2017 nader voorlopig cijfer (nader voorlopige cijfers zijn meer definitief dan voorlopige cijfers).
4) Tarieven exclusief omzetbelasting.
5) Tarief 2013 per 1 maart; tarief 2015 vanaf 1 juni.

Tarieven waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing

Het overgrote deel van de waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing wordt geïnd door de waterschappen. De tarieven voor deze heffingen verschillen per waterschap. Bovenstaande tabel vermeldt gemiddelde tarieven; in 2017 bedroeg het laagste tarief 47,08 euro en het hoogste tarief 93,50 euro. Naast de heffingen die opgelegd worden door de waterschappen wordt ook een klein deel van de waterverontreinigingsheffing geheven door het Rijk.

Toelichting waterverontreinigingsheffing en zuiveringsheffing

De zuiveringsheffing geldt voor lozingen via het rioolstelsel op een zuiveringswerk en wordt geheven door de waterschappen. De waterverontreinigingsheffing geldt voor directe lozingen op het oppervlaktewater en wordt geheven door zowel het Rijk als de waterschappen. De heffing van het Rijk belast lozingen op Rijkswateren, terwijl de heffing van de waterschappen de lozingen op regionale oppervlaktewateren belast. De opbrengst van deze heffingen komt ten goede aan het beheer van deze watersystemen.

Tarieven rioolheffing

In de tabel staan gemiddelde tarieven van de rioolheffing. In 2017 is het gemiddelde tarief van deze heffingen 19 procent gestegen ten opzichte van 2010. Deze ontwikkeling wordt in belangrijke mate verklaard door de grote investeringen die nodig zijn voor de vervanging van oude rioolstelsels.

Toelichting rioolheffing en rioolrecht

De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. De rioolheffing wordt geheven door gemeenten. Met de inkomsten worden de kosten bestreden van:

  • de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater;
  • de zuivering van huishoudelijk afvalwater;
  • de inzameling en verwerking van regenwater en het beheer van grondwater.

Toelichting belastingen op een milieugrondslag

In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de belastingen op een milieugrondslag ingevoerd om een verschuiving aan te brengen van de belasting op inkomen uit arbeid naar belastingen op milieu.
Inmiddels is een aantal belastingen op een milieugrondslag al weer vervallen:

  • De meeste belastingen op brandstoffen zijn met ingang van 2004 in de energiebelasting geïntegreerd. De brandstoffenbelasting betreft sindsdien alleen kolen.
  • Met ingang van 2010 is de energiebelasting op een aantal brandstoffen vervallen. De energiebelastingen op deze brandstoffen zijn overgegaan naar de accijns. Sindsdien betreft de energiebelasting alleen nog aardgas en elektriciteit.
  • Met ingang van 2012 zijn de grondwaterbelasting en afvalstoffenbelasting vervallen. Hiervan is de afvalstoffenbelasting in 2014 opnieuw weer ingevoerd.
  • Met ingang van 2013 is de verpakkingenbelasting afgeschaft en overgegaan in een afvalbeheersbijdrage in het kader van het Afvalfonds verpakkingen.
  • Met ingang van 2013 is de Opslag duurzame energie ingevoerd met als doel investeringen in duurzame energie te stimuleren.

Recyclings- en beheersbijdragen

Alle verwijderingsbijdragen, zoals in 1999 ingevoerd als een ondersteunende regelgeving voor de milieuvriendelijke verwijdering van verschillende categorieën afvalstoffen, zijn in 2013 vervallen. Sinds 2014 worden er zogenaamde recyclings- en beheersbijdragen geïnd bij de aanschaf van onder andere een nieuwe personenauto, een brom- of snorfiets, en voor diverse batterijen en accu's voor bijvoorbeeld hybride en elektrische auto's, en voor elektrische fietsen. In 2017 zijn de tarieven verlaagd voor de belangrijkste recylings- en beheersbijdragen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieuheffingen en belastingen op een milieugrondslag is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recyclings- en beheersbijdragen

Omschrijving

Deze indicator geeft de ontwikkeling van de tarieven van een aantal milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag, en recyclings- en beheersbijdragen voor de jaren 2013 tot en met 2017.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Het (gemiddelde) tarief van de waterverontreinigingsheffing door water- en zuiveringsschappen is berekend op basis van CBS-gegevens. Hiertoe is de totale opbrengst van de heffing gedeeld door het totale aantal vervuilingseenheden. Het tarief van de waterverontreinigingsheffing Rijk is afkomstig van het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren van het Ministerie van IenM.De (gemiddelde) tarieven van de rioolheffing en rioolrecht, respectievelijk afvalstoffenheffing en reinigingsrecht komen uit een door het CBS uitgevoerde enquête onder alle Nederlandse gemeenten. Hiertoe is de totale opbrengst van de heffingen gedeeld door het aantal inwoners (CBS, 2017).De meeste tarieven van de belastingen op een milieugrondslag zijn ontleend aan hoofdstuk 12 van het rapport Pro Memorie 2017 van KPMG Meijburg & Co. Belastingadviseurs (KPMG, 2017). Het gemiddelde tarief voor de recycling van verpakkingen komt van het Afvalfonds verpakkingen (Afvalfonds verpakkingen, 2017). Bron van het tarief van de recyclingsbijdragen voor personenauto's en brom- en snorfietsen zijn respectievelijk de websites van ARN (ARN, 2017) en Scooter Recycling Nederland (SRN, 2017). De tarieven van de beheersbijdragen voor batterijen en accu's komen van ARN (ARN, 2017) en Stibat (Stibat, 2017).

Basistabel

StatLine: Gemeentebegrotingen: heffingen naar regio en grootteklasse (CBS, 2017)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Website Afvalfonds verpakkingen (2017);Website ARN (ARN, 2017);Website Scooter Recycling Nederland (SRN, 2017);Pro Memorie 2017 (KPMG, 2017);Tarievenlijst beheersbijdrage per 1 januari 2017 (Stibat, 2017)

Betrouwbaarheidscodering

A

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recyclings- en beheersbijdragen, 2013-2017 (indicator 0362, versie 15 , 26 april 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.