Afval

Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De capaciteit van afvalverbrandingsinstallaties is eind 2010 licht afgenomen. Maar er is een lichte toename van de hoeveelheid verbrand afval.

Capaciteit afvalverbrandingsinstallaties licht afgenomen

Eind 2010 is de totale verbrandingscapaciteit licht afgenomen ten opzichte van 2009. De installatie van AVR in Rotterdam is gesloten maar bij HCV in Dordrecht is de capaciteit toegenomen. In 2011 zijn nog twee nieuwe installaties in gebruik genomen, REC van Omrin in Harlingen en SITA ReEnergy in Roosendaal. Hiermee is de totale capaciteit eind 2011 7.522 kton.

Afzet reststoffen afvalverbrandingsinstallaties

De afzet van reststoffen van verbranding kan per jaar wisselen. Dit hangt samen met de gebruiksmogelijkheden van met name bodemassen. Indien er een aantal grootschalige projecten zijn, zal de vraag toenemen zoals in 2004.

Beleid

In december 2009 is er een convenant gesloten tussen de minister en de sector. Hierin is overeengekomen dat tot 1 januari 2020 de capaciteit om afval te verbranden niet zal worden uitgebreid. Een aantal afvalverbrandingsinstallaties heeft versneld de zogenaamde R1-status, dat wil zeggen dat ze installaties voor nuttige toepassing worden. Dit is in maart 2010 in werking getreden met de eerste wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalverbrandingsinstallaties

Omschrijving

Aantal afvalverbrandingsinstallaties, de capaciteit, de verbrande hoeveelheid afval en de hierbij vrijkomende afvalstoffen

Verantwoordelijk instituut

Agentschap NL

Berekeningswijze

Integraal onderzoek bij de afvalverbrandingsinstallaties

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

WAR (2010). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2010. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2010 (indicator 0394, versie 11 , 10 januari 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.