Afval

Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid verbrand afval is toegenomen. Dit komt doordat de eerdere capaciteitsuitbreidingen volledig in gebruik zijn genomen.

Capaciteit afvalverbrandingsinstallaties neemt weer toe

Eind 2012 is de totale verbrandingscapaciteit toegenomen ten opzichte van 2010. In 2012 zijn bij twee installaties de vergunde capaciteiten in hoeveelheid uitgebreid. Dit zijn geen uitbreidingen van de thermische capaciteit. Ook zijn er geen aanpassingen in de installaties gedaan voor de uitbreiding in het hoeveelheid. Hiermee is eind 2012 de totale capaciteit 7 605 kton.

Verbrande hoeveelheid afval in afvalverbrandingsinstallaties

In 2012 is de verbrande hoeveelheid afval toegenomen tot 7 471 kton. De toename is te verklaren doordat de installaties die in 2011 in gebruik zijn genomen in 2012 het gehele jaar beschikbaar waren.

Afzet reststoffen afvalverbrandingsinstallaties

De afzet van reststoffen van verbranding kan per jaar wisselen. Dit hangt samen met de gebruiksmogelijkheden van met name bodemassen. Indien er een aantal grootschalige projecten zijn, zal er meer bodemassen worden toegepast.

Beleid

Alle afvalverbrandingsinstallaties worden jaarlijks getoetst of ze voldoende energie-efficiƫnt zijn om als installaties voor nuttige toepassing kunnen zijn. Ook in 2012 was dit het geval en daarmee hebben alle afvalverbrandingsinstallaties in 2013 ook de zogenaamde R1-status. Daardoor kunnen zij gemakkelijker afval uit het buitenland halen om in Nederland te verbranden.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalverbrandingsinstallaties

Omschrijving

Aantal afvalverbrandingsinstallaties, de capaciteit, de verbrande hoeveelheid afval en de hierbij vrijkomende afvalstoffen

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat Leefomgeving

Berekeningswijze

Integraal onderzoek bij de afvalverbrandingsinstallaties

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

WAR (2013). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2012. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2012 (indicator 0394, versie 13 , 27 november 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.