Afval

Convenant Verpakkingen, 2000-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De doelstelling om de hoeveelheid verpakkingen niet meer dan tweederde van het BBP te laten stijgen is nog niet gehaald. Wat betreft de hergebruikspercentages van verpakkingsmaterialen is alleen bij metalen aan de doelstelling voldaan

Verpakkings- Hoeveelheid op de Hergebruikte
materiaal marktgebrachte verpakkingen
  verpakkingen  
  2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
                 
  miljoen kg          
Papier/karton 1 475 1 492 1 451 1 462 1 025 1 026 1 001 1 015
Glas 508 514 516 506 396 400 406 412
Metalen 235 217 222 211 182 169 177 174
Kunststoffen 540 562 530 523 105 101 87 108
Nuttige toepassing kunststoffen1)         46 92 98 95
                 
Subtotaal 2 758 2 785 2 719 2 702 1 754 1 788 1 769 1 804
                 
Hout 420 398 398   104 108 117  
                 
Bron: Commissie Verpakkingen. CBS/MNC/jan05/0398
1) Nuttige toepassing als brandstof; de hoeveelheid is niet meegerekend in het subtotaal omdat de hergebruikdoelstellingen voor papier, glas, metalen en kunststoffen en voor het totaal van deze materialen (65%) betrekking hebben op materiaalhergebruik. Voor kunststoffen geldt een additionele inspanningsverplichting van 8% nuttige toepassing.
Verpakkings- Hergebruikpercentage Doel-
materiaal   stelling
    2005
  2000 2001 2002 2003  
           
  %        
Papier/karton 69 69 69 69 75
Glas 78 78 79 81 90
Metalen 77 78 80 82 80
Kunststoffen 19 18 16 21 27
Nuttige toepassing kunststoffen1) 9 16 18 18 8
           
Subtotaal 64 64 65 67 73
           
Hout 25 27 27   25
           
Bron: Commissie Verpakkingen. CBS/MNC/jan05/0398

Beleid

Met de afspraken uit het convenant verpakkingen worden een aantal doelen nagestreefd. Zo moeten de hergebruikspercentages groeien tot de doelstellingen zoals aangegeven in de tabel. Alleen door metalen werd daar in 2003 al aan voldaan.

Beleidsdoelen worden nog niet allemaal gehaald

Zo is er ook een preventiedoelstelling die voorschrijft dat de totale hoeveelheid verpakkingen tot en met het jaar 2005 niet meer mag stijgen dan 2/3 van de procentuele stijging van het bruto binnenlands product (BBP) in 2005 t.o.v. 1999. Het BBP blijkt tussen 1 januari 1999 en 31 december 2003 met 8,4% gestegen te zijn. Daarmee zou de totale hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen ten opzichte van 1999 maximaal met 5,6% mogen stijgen. In werkelijkheid is de hoeveelheid met 6,1% gestegen en is derhalve nog niet voldaan aan de preventiedoelstelling.De laatste doelstelling heeft betrekking op de maximaal te verwijderen hoeveelheid verpakkingsafval in 2006 (maximaal 850 miljoen kg). In 2003 is in totaal 898 kton verpakkingsafval van papier en karton, glas, kunststoffen en metalen verwijderd. In deze doelstelling wordt geen rekening gehouden met de hoeveelheid verwijderd hout. Ten opzichte van 2002 is dit een afname van ruim 50 miljoen kg.

Referenties

  • Commissie Verpakkingen (2004). Commissie Verpakkingen, jaarverslag 2003. Oktober 2004, Commissie Verpakkingen, Utrecht.
  • VROM (2002). Convenant Verpakkingen III, Den Haag 2002.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Convenant Verpakkingen, 2000-2003 (indicator 0398, versie 04 , 7 januari 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.