Afval

Verpakkingen, 2000-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na afloop van Convenant Verpakkingen III is in 2006 het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in werking getreden. De doelstellingen in dit besluit worden nog niet voor alle materialen gehaald. Voor het eerst werd het beleidsdoel voor papier en karton gehaald in 2009.

Verpakkings- Hoeveelheid op de markt     Hergebruikte verpakkingen  
materiaal gebrachte verpakkingen            
  2006 2007 2008 2009   2006 2007 2008 2009
                   
  miljoen kg              
Papier/karton 1 507 1 550 1 079 1027   1 085 1 141 1040 973
Glas 561 572 531 500   432 461 462 459
Metaal 217 220 182 172   179 185 157 149
Kunststof 609 606 442 428   145 157 161 164
Kunststof, nuttige toepassing               81 92
Hout 548 515 532 394   214 163 192 148
Overig     14 9          
Overig, nuttige toepassing               277 245
                   
Totaal op de markt 3427 3463 2780            
Totaal hergebruik           2055 2107 2012 1894
Totaal nuttige toepassing1)           2128 2350 2370 2232
                   
                   
Bron: Commissie Verpakking, Agentschap NL. CBS/CLO/jun11/0398
1) Nuttige toepassing als brandstof; de hoeveelheid is niet meegerekend in het subtotaal omdat de hergebruikdoelstellingen voor papier, glas, metalen en kunststoffen en voor het totaal van deze materialen betrekking hebben op materiaalhergebruik. Voor kunststoffen en het totaal aan verpakkingen geldt een additionele doelstelling voor nuttige toepassing.
Verpakkings Hergebruikpercentage1)          
materiaal 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                 
  %              
                 
Papier/karton 69 68 69 72 74 76 67 90
Glas 78 76 74 78 79 82 81 86
Metalen 77 85 86 84 85 85 71 82
Kunststoffen 19 20 18 22 24 26 27 37
Nuttige toepassing kunststoffen1) 9 19 18 12 12 13 13 21
Hout 25 32 33 28 40 30 37 28
                 
Totaal hergebruik 62 62 61 63 60 61 58 68
Totaal nuttige toepassing         62 69 68 80
                 
Bron: Commissie Verpakking, Agentschap NL. CBS/CLO/jun11/0398
1) In het Convenant Verpakkingen (tot en met 2005) werden de percentages bepaald door de hergebruikte hoeveelheden verpakkingen te relateren aan de in datzelfde jaar op de markt gebrachte hoeveelheden. In het Besluit (sinds 2006) worden de hergebruikte hoeveelheden gerelateerd aan de in het voorafgaande jaar op de markt gebrachte hoeveelheden.

Geformuleerde beleidsdoelstellingen

In het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton zijn de doelstellingen voor hergebruik, nuttige toepassing en preventie in vergelijking met het convenant aangepast. Voor het totaal op de markt gebrachte hoeveelheid verpakkingen dient (het daarop volgende jaar) 70% materiaalhergebruik en 75% nuttige toepassing gerealiseerd te worden. Voor de afzonderlijke materialen zijn de doelstellingen:

 • Papier en karton: 75% hergebruik
 • Glas: 90% hergebruik
 • Metalen: 85% hergebruik
 • Hout: 25% hergebruik
 • Kunststofverpakkingen (2009): 32% hergebruik en 45% nuttige toepassing,
 • Kunststofverpakkingen (2010): 38% hergebruik en 45% nuttige toepassing,
 • Kunststofverpakkingen (2012): 42% hergebruik en 45% nuttige toepassing


Verder is er nog een kwalitatieve doelstelling voor preventie: "het nemen van maatregelen ter bevordering van het verminderen van de gewichtshoeveelheid en de schadelijkheid voor het milieu".

Beleidsdoelen worden nog niet allemaal gehaald

Uit de cijfers over 2009 blijkt dat de hergebruikspercentages voor papier en karton zijn gehaald. Dit werd veroorzaakt doordat in 2009 minder papier en karton op de markt is gebracht, terwijl er ongeveer evenveel papier en karton werd ingezameld. Ook voor kunstofverpakkingen en hout werd het percentage gehaald. Voor glas en metalen werd het percentage in 2009 niet gehaald.

Referenties

 • Commissie Verpakkingen (2006). Commissie Verpakkingen, jaarverslag 2005. Oktober 2006, Commissie Verpakkingen, Utrecht.
 • VROM (2002). Derde Convenant Verpakkingen, Den Haag 2002.
 • VROM (2007). Raamovereenkomst. Brief aan Tweede Kamer van Minister van VROM, 15 augustus 2007. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Den Haag.
 • VROM (2010). Besluit beheer verpakkingen en papier en karton.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verpakkingen

Omschrijving

Het aandeel van het verpakkingsmateriaal dat wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast

Verantwoordelijk instituut

Agentschap NL, NL Milieu & Leefomgeving

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Verpakkingen, 2000-2009 (indicator 0398, versie 07 , 22 juni 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.