Afval

Verpakkingen, 2000-2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De doelstellingen voor Besluit beheer verpakkingen zijn voor de meeste materialen gehaald. Dit blijkt uit gegevens van Stichting afvalfonds verpakkingen, het collectief dat voor het bedrijfsleven het productbesluit uitvoert.

Verpakkings- Hoeveelheid op de markt     Recyclingverpakkingen
materiaal gebrachte verpakkingen            
  2010 2011 2012 2013   2010 2011 2012 2013
                   
  miljoen kg              
Papier/karton 1 163 1 144 1129 1 191   1 046 1 014 1 004 1 058
Glas 504 516 536 546   460 427 382 430
Metaal 178 182 172 .   157 176 175 190
Kunststof 454 444 459 463   216 225 219 214
Kunststof, overige nuttige toepassing           79 22 24 26
Hout 416 442 423 389   135 135 124 85
Overig 9 9 9 12   0     0
Overig, nuttige toepassing           229 192 147 118
                   
Totaal op de markt 2 724 2 748 2 749 2 807          
Totaal recycling           2 014 1 977 1 903 1 977
Totaal nuttige toepassing1)           2 322 2 191 2 074 2 121
                   
                   
Bron: Stichting afvalfonds verpakkingen. CBS/jul15/0398
1) Nuttige toepassing als brandstof; de hoeveelheid is niet meegerekend in het subtotaal van de recyclingdoelstellingen voor papier, glas, metalen en kunststoffen en voor het totaal van deze materialen.
Verpakkings Recyclingpercentage1)          
materiaal 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2) Doelstel-lingen 2013
                 
  %              
                 
Papier/karton 69 72 90 90 89 89 89 75
Glas 78 78 86 91 83 71 79 90
Metalen 77 84 82 88 91 91 93 85
Kunststoffen 19 22 37 48 51 48 46 43
Hout 25 28 28 32 30 29 22 27
                 
Totaal hergebruik 62 63 68 74 72 69 70 70
                 
Bron: Stichting afvalfonds verpakkingen. CBS/jul15/0398
1) In het Convenant Verpakkingen (tot en met 2005) werden de percentages bepaald door de hergebruikte hoeveelheden verpakkingen te relateren aan de in datzelfde jaar op de markt gebrachte hoeveelheden. In het Besluit (sinds 2006) worden de hergebruikte hoeveelheden gerelateerd aan de in het voorafgaande jaar op de markt gebrachte hoeveelheden.
2) Het berekende recyclingpercentage is bepaald door de als materiaal gerecyclede hoeveelheden verpakkingen te relateren aan de in datzelfde jaar op de markt gebrachte hoeveelheden.

Beleidsdoelen worden gehaald

Uit de cijfers van Stichting afvalfonds verpakkingen over 2012 blijkt dat de recyclingpercentages voor alle materialen zijn gehaald met uitzondering van glas en hout (Nedvang, 2014).

Geformuleerde beleidsdoelstellingen

In het Besluit beheer verpakkingen zijn de doelstellingen voor recycling en preventie in vergelijking met het convenant aangepast. Voor het totaal op de markt gebrachte hoeveelheid verpakkingen dient (het daarop volgende jaar) 70% recycling gerealiseerd te worden. Voor de afzonderlijke materialen, zie in bovenstaande tabel de doelstellingen voor 2013.
Verder is er nog een kwalitatieve doelstelling voor preventie: "het nemen van maatregelen ter bevordering van het verminderen van de gewichtshoeveelheid en de schadelijkheid voor het milieu".

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Verpakkingen

Omschrijving

Het aandeel van het verpakkingsmateriaal dat wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat Leefomgeving

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Tweede Landelijk afvalbeheerplan (2009-2021)

Opmerking

In opdracht van het ministerie van I en M verzorgt Agentschap NL de informatie over het afvalbeheer in Nederland.Nuttige toepassing zijn alle verwerkingswijzen waarbij een afvalstof niet wordt verwijderd. Een vorm van nuttige toepassing is materiaalhergebruik. Hierbij wordt na een be- of verwerking het materiaal opnieuw gebruikt. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 4 van het beleidskader van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2015). Verpakkingen, 2000-2013 (indicator 0398, versie 09 , 27 juli 2015 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.