Kosten en financiering

Milieukosten gerelateerd aan het BBP, 1985-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aandeel milieukosten in het Bruto Binnenlands Product (BBP) blijft sinds 1995 stabiel op ongeveer 2,5%.

Ontwikkeling milieukosten als aandeel van het BBP

In de periode 1985 - 1995 namen de milieukosten sneller toe dan het bruto binnenlands product (BBP). Vanaf 1995 houden de milieukosten min of meer gelijke tred met de groei van het BBP en blijft het aandeel milieukosten in het BBP rond de 2,5%. Nationale rekeningen (toelichting) is een indicator voor de economische ontwikkelingen. De vergelijking van de milieukosten met de ontwikkeling van het BBP geeft een beeld van het relatieve belang van het milieubeleid voor de economie.

Oorzaken ontwikkeling milieukosten

Een stijging van de milieukosten voor het verwijderen van afval en afvalwater, toenemende overheidsuitgaven en het toepassen van een scala van met name technische maatregelen bij de industrie zijn de oorzaken voor de toename van het aandeel milieukosten in het BBP. De toename van de milieu-uitgaven van het Rijk in de totale rijksuitgaven is vooral veroorzaakt door extra middelen voor uitvoering en handhaving, maatregelen op het gebied van klimaatverandering en bestrijding van de verontreiniging van de bodem.

Wat zijn milieukosten?

Milieukosten zijn de jaarlijkse kosten (kapitaalskosten en operationele kosten) van maatregelen, die in het kader van milieubeheer genomen worden. De kosten van maatregelen, die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieukosten gerekend. Ook economische gevolgen door het invoeren van milieumaatregelen, bijvoorbeeld veranderingen in de afzet, behoren niet tot de milieukosten.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Milieukosten gerelateerd aan het BBP, 1985-2002 (indicator 0415, versie 04 , 21 mei 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.