Kosten en financiering

Milieukosten gerelateerd aan het BBP, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aandeel milieukosten in het Bruto Binnenlands Product (BBP) is toegenomen van 1,7% in 1990 tot 2,9% in 2004.

Ontwikkeling milieukosten als aandeel van het BBP

In de periode 1990-2004 namen de sneller toe dan het bruto binnenlands product (BBP). Dit gold met name voor de eerste jaren van deze periode. De milieukosten als percentage van het BBP nam toe van 1,7% in 1990 tot 2,9% in 2004.Het bruto binnenlands product is een indicator voor de economische ontwikkelingen. De vergelijking van de milieukosten met de ontwikkeling van het BBP geeft een beeld van het relatieve belang van het milieubeleid voor de economie.

Oorzaken ontwikkeling milieukosten

De toename van het aandeel milieukosten in het BBP ligt vooral in een stijging van de kosten voor afvalbeheer en de kosten van het toepassen van een scala van technische maatregelen bij diverse doelgroepen om emissies van stoffen die bijdragen aan klimaatverandering, verzuring en grootschalige luchtverontreiniging terug te dringen.

Wat zijn milieukosten?

Milieukosten zijn de jaarlijkse kosten (kapitaalskosten en operationele kosten) van maatregelen, die in het kader van milieubeheer genomen worden. De kosten van maatregelen, die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieukosten gerekend. Ook economische gevolgen door het invoeren van milieumaatregelen, bijvoorbeeld veranderingen in de afzet, behoren niet tot de milieukosten.

Referenties

  • VROM, 1998. Kosten en baten in het milieubeleid - definities en berekeningsmethoden. Publicatiereeks milieustrategie 1998/6. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Den Haag.
  • Hanemaaijer, A.H. en M.C.A.P. Dirkx (2001). MONNIE 2000: Milieukostenmodel RIVM. RIVM (rapportnr. 773 401 003), Bilthoven.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Milieukosten gerelateerd aan het BBP, 1990-2004 (indicator 0415, versie 06 , 8 juni 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.