Kosten en financiering

Milieukosten gerelateerd aan het BBP, 1990-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De milieukosten zijn als percentage van het bruto binnenlands product (BBP) toegenomen van 1,6 procent in 1990 naar 2,2 procent in de periode 1999 - 2003, en daarna weer gedaald tot 1,8 procent in 2009.

Ontwikkeling milieukosten als percentage van het BBP

In de periode 1990-1999 namen de milieukosten sneller toe dan het bruto binnenlands product (BBP). De milieukosten als percentage van het BBP namen toe van 1,6 procent in 1990 tot 2,2 procent in de periode 1999 - 2003. Na 2003 namen de milieukosten als percentage van het BBP licht af tot 1,8 procent in 2009.
Het bruto binnenlands product is een indicator voor de economische activiteit. De vergelijking van de milieukosten met de ontwikkeling van het BBP geeft een beeld van het relatieve belang van het milieubeleid voor de economie.

Oorzaken ontwikkeling milieukosten

De toename van de milieukosten als percentage van het BBP ligt vooral in een stijging van de kosten voor afvalbeheer. Daarnaast zijn de kosten toegenomen van technische maatregelen in diverse sectoren om emissies die bijdragen aan klimaatverandering, verzuring en grootschalige luchtverontreiniging terug te dringen.

Wat zijn milieukosten?

Milieukosten zijn de jaarlijkse kosten van maatregelen die in het kader van het milieubeheer worden genomen. De milieukosten omvatten onder andere de kapitaallasten van milieu-investeringen (afschrijvingen, renten) en de lopende kosten hiervan (zoals bediening en onderhoud). In de Methodiek Milieukosten (VROM, 1998) is vastgelegd wat tot de milieukosten moet worden gerekend, en hoe deze worden berekend. De kosten van maatregelen die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieukosten gerekend. Ook economische gevolgen van milieumaatregelen, bijvoorbeeld veranderingen in de afzet, behoren niet tot de milieukosten.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieukosten gerelateerd aan het BBP

Omschrijving

De totale milieukosten als percentage van het Bruto Binnenlands Product (vanuit de productie) (BBP). Als download gegevens bij de figuur worden zowel de milieukosten als het BBP gepresenteerd in vaste prijzen met een prijspeil van 2009.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Informatie over de berekeningswijze van de milieukosten geven de korte onderzoeksbeschrijvingen Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006) en de diverse deelonderzoeken hiervan (naar bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en energie- en watersector, de landbouw en het verkeer).

Basistabel

StatLine: Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2012a)StatLine: Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden (CBS, 2012b)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

1x per 2 jaar in de oneven jaren

Achtergrondliteratuur

Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006)

Opmerking

In de vaste prijzen is een inflatiecorrectie toegepast. Hierdoor kunnen de bedragen beter met elkaar vergeleken worden. Gegevens in lopende prijzen (de daadwerkelijk in een bepaald jaar betaalde kosten) staan gepubliceerd in de StatLinetabel Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2012a).

Betrouwbaarheidscodering

C (schatting op basis van een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Milieukosten gerelateerd aan het BBP, 1990-2009 (indicator 0415, versie 10 , 30 november 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.