Kosten en financiering

Milieukosten als percentage van het BBP, 1995-2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2013 omvatten de totale milieukosten 1,7 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Tussen 1995 en 2003 is dit nog 2 procent; in de jaren na 2003 1,7 à 1,8 procent.

Ontwikkeling milieukosten als percentage van het BBP

Tussen 1995 en 2003 stijgen de milieukosten mee met het bruto binnenlands product (BBP) op een niveau van 2 procent van het BBP. Na 2003 stijgt het bruto binnenlands product sneller dan de milieukosten, wat resulteert in een lager niveau (ongeveer 1,75 procent) van de milieukosten ten opzichte van het BBP.

Relevantie

Het binnenlands bruto product (BBP) is een indicator voor de economische activiteit. Vergelijking van de milieukosten met de ontwikkeling van het BBP geeft een beeld van het relatieve belang van het milieubeleid voor de economie.

Wat zijn milieukosten?

Milieukosten zijn de jaarlijkse kosten van maatregelen die in het kader van het milieubeheer worden genomen. De milieukosten omvatten onder andere de kapitaallasten van milieu-investeringen (afschrijvingen, renten) en de lopende kosten hiervan (zoals bediening en onderhoud). In de Methodiek Milieukosten (VROM, 1998) is vastgelegd wat tot de milieukosten moet worden gerekend, en hoe deze worden berekend. De kosten van maatregelen die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieukosten gerekend. Ook de economische gevolgen van milieumaatregelen, bijvoorbeeld veranderingen in de afzet, behoren niet tot de milieukosten.

Lopende prijzen

Alle bedragen in deze indicator zijn uitgedrukt in lopende prijzen. Dit zijn de bedragen die in de betreffende jaren daadwerkelijk zijn betaald. Voor meer informatie hierover lees de technische toelichting.

Referenties

Relevante informatie

  • De databank StatLine van het CBS bevat meer gegevens over milieukosten en het Bruto Binnenlands Product.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieukosten als percentage van het BBP

Omschrijving

De totale milieukosten als percentage van het bruto binnenlands product (vanuit de productie) (BBP).

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Informatie over de berekeningswijze van de milieukosten geven de korte onderzoeksbeschrijvingen Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006) en de diverse deelonderzoeken hiervan (naar bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en energie- en watersector, de landbouw en het verkeer). In de Methodiek Milieukosten (VROM, 1998) is vastgelegd wat tot de milieukosten moet worden gerekend, en hoe deze worden berekend.

Basistabel

StatLine: Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2016a)StatLine: Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden (CBS, 2016b)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

1x per 2 jaar in de oneven jaren; vanaf het statistiekjaar 2013 jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006)

Opmerking

Bedragen in lopende prijzenIn de grafiek worden de milieukosten (bedragen in lopende prijzen) vergeleken met het bruto binnenlands product (bedragen in lopende prijzen). Lopende prijzen wil zeggen dat het gaat om bedragen die in de betreffende jaren daadwerkelijk betaald zijn. Met andere woorden, de bedragen zijn steeds weergegeven in het prijsniveau van het betreffende jaar, oftewel de bedragen zijn niet gecorrigeerd voor prijspeilontwikkelingen.Toelichting prijspeilontwikkelingenDiverse oorzaken dragen bij aan de ontwikkeling van het prijspeil. Zo treden er jaarlijks veranderingen op in het prijspeil door inflatie, tariefontwikkelingen en diverse andere prijsontwikkelingen die kunnen gelden voor bepaalde goederen, investeringsgoederen, belasting- en subsidieregelingen en bepaalde economische sectoren. 1. In het onderzoek Consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS de inflatie. Dit gebeurt op basis van de prijsontwikkeling in een selectie van consumptiegoederen in de winkel (het zogenaamde "boodschappenmandje"). 2. Een voorbeeld van de invloed van tariefontwikkelingen op het prijspeil vinden we bij de (milieu)belastingen. Hier spelen de wijzigingen in de belastingtarieven een belangrijkere rol in de prijsontwikkeling dan de inflatie. 3. Een voorbeeld van een specifieke prijsontwikkeling bij bepaalde goederen vinden we bij computers. De prijsontwikkeling van computers in de afgelopen 25 jaar verloopt totaal anders dan de inflatie in die periode, gemeten volgens het CPI. Dit komt doordat computers begin jaren 90 nog schaars beschikbaar waren en nu inmiddels gemeengoed zijn geworden.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Milieukosten als percentage van het BBP, 1995-2013 (indicator 0415, versie 12 , 20 december 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.