Kosten en financiering

Milieu-investeringen naar sector, 1980-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1980 1990 1995 1998 1999 2000
 
  miljoen euro
Bedrijven1) 200 622 1 324 848 835 .
w.v. landbouw . 63 80 96 95 .
  nijverheid 200 558 393 482 464 412
  milieudienstverlening . . 851 270 276 346
 
Verkeer 26 368 272 251 251 .
               
Overheid . 454 705 792 864 835
w.v. provincies 29 19 20 18 19 1
  waterschappen 116 142 313 374 382 310
  gemeenten . 201 323 376 442 500
  gemeenschappelijke regelingen . 93 48 24 21 24
 
Totaal   . 1 445 2 300 1 891 1 950 .
           
Bron: CBS (1998) en Statline.         CBS/MC/okt02
1) De doelgroepen Industrie, Raffinaderijen, Energievoorziening en Actoren in de waterketen voor zover het de drinkwatervoorziening betreft; vanaf 1985 inclusief de landbouw; vanaf 1993 inclusief de milieudienstverlening.

Ontwikkelingen

Het niveau van de totale milieu-investeringen ligt in 1998 en 1999 lager dan in voorgaande jaren. Strengere milieueisen hebben vooral in het midden van de jaren negentig tot forse investeringen door waterschappen en afvalbedrijven in respectievelijk nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallaties en nieuwe verbrandingsinstallaties geleid. Ook zorgden grote projecten binnen de chemie, openbare nutsbedrijven en raffinaderijen voor grote investeringsimpulsen. Een overzicht van de Milieukosten per doelgroep en thema, 2003 is elders te vinden.

Toelichting

Investeringen zijn gedefinieerd als de totale waarde van de bruto materiële vaste activa, die in een jaar gebruiksklaar ter beschikking zijn gekomen. Deze definitie brengt met zich mee dat grote investeringsprojecten voor pieken in het investeringsniveau van sectoren kunnen zorgen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden op van Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Milieu-investeringen naar sector, 1980-2000 (indicator 0421, versie 03 , 4 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.