Kosten en financiering

Milieu-investeringen naar sector, 1980-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De totale milieu-investeringen zijn in 2005 hoger dan de jaren ervoor. Bedrijven investeerden de laatste jaren minder in het milieu dan in het midden van de jaren negentig, maar voorlopig lijkt 2003 een dieptepunt te zijn. De laatste jaren nemen de milieu-investeringen van waterschappen en gemeenten toe.

    1980 1990 1995 2000 2001 2003 2005
                 
    miljoen euro          
                 
Bedrijven 1) 200 622 1 324 903 931 860 889
w.v. Landbouw . 64 80 146 207 189 176
  Delfstoffenwinning, industrie, energie- en watervoorziening 200 558 393 412 416 295 337
  Milieudienstverlening . . 851 346 308 377 376
                 
Verkeer 26 369 272 299 292 283 411
                 
Overheid . 454 705 834 983 1 156 1 349
w.v. Provincies 29 19 20 1 - 1 -
  Waterschappen 116 142 313 310 342 371 577
  Gemeenten . 201 323 500 614 756 750
  gemeenschappelijke regelingen . 93 48 24 27 28 23
                 
Totaal . 1 445 2 300 2 037 2 206 2 299 2 649
               
Bron: CBS. CBS/MNC/jan08/0421
1) Vanaf 1985 inclusief de landbouw; vanaf 1993 inclusief de milieudienstverlening.

Vooral hogere investeringen bij gemeenten

Strengere milieueisen hebben vooral in het midden van de jaren negentig tot forse investeringen door waterschappen en afvalbedrijven in respectievelijk nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallaties en nieuwe verbrandingsinstallaties geleid. Ook zorgden grote projecten binnen de chemie, openbare nutsbedrijven en raffinaderijen voor grote investeringsimpulsen. Overigens zijn - zeker de laatste jaren - wel verschillen zichtbaar tussen de diverse bedrijven. Vanaf 2003 dalen de investeringen in de industrie, terwijl deze bij de openbare nutsbedrijven juist sterk zijn gegroeid. De groei bij de gemeenten is vooral een gevolg van de renovatie van het rioolsysteem.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

Milieu-investeringen zijn de extra investeringen in duurzame kapitaalgoederen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt beoogd. Tot en met 1998 werden alleen de niet-rendabele milieuvoorzieningen als milieu-investering waargenomen. Vanaf 1999 wordt ook een deel van de rendabele milieuvoorzieningen meegenomen in de cijfers. Uitgesloten blijven echter de zeer rendabele milieuvoorzieningen: dat zijn die milieu-investeringen die zichzelf binnen drie jaar terugverdienen.Het artikel Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Milieu-investeringen naar sector, 1980-2005 (indicator 0421, versie 06 , 22 januari 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.