Kosten en financiering

Milieu-investeringen naar sector, 1980-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2007 zijn de totale milieu-investeringen 51 procent hoger dan in 2005. Bedrijven investeerden in dat jaar zelfs ruim 80 procent meer in het milieu dan in 2005. Ook de milieu-investeringen in het verkeer en bij de gemeenten stegen fors.

    1980 1990 1995 2000 2003 2005 2007
                 
    miljoen euro          
                 
Bedrijven 1) 200 622 1 324 903 860 889 1 626
w.v. Landbouw . 64 80 146 189 176 661
  Delfstoffenwinning, industrie, energie- en watervoorziening 200 558 393 412 295 337 459
  Milieudienstverlening . . 851 346 377 376 507
                 
Verkeer 26 369 272 299 283 411 653
                 
Overheid . 454 705 834 1 156 1 349 1 709
w.v. Provincies 29 19 20 1 1 - -
  Waterschappen 116 142 313 310 371 577 455
  Gemeenten . 201 323 500 756 750 1 180
  Gemeenschappelijke regelingen . 93 48 24 28 23 73
                 
Totaal . 1 445 2 300 2 037 2 299 2 649 3 989
 
Bron: CBS. CBS/CLO/feb10/0421
1) Vanaf 1985 inclusief de landbouw; vanaf 1993 inclusief de milieudienstverlening.

Algemene ontwikkelingen

Strengere milieueisen hebben vooral in het midden van de jaren negentig geleid tot forse investeringen door waterschappen en afvalbedrijven in nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties. Ook grote projecten binnen de chemie, openbare nutsbedrijven en raffinaderijen zorgden voor grote investeringsimpulsen.
Zeker de laatste jaren zijn er verschillen zichtbaar tussen de diverse bedrijven. Zo zijn in de periode 2000-2005 de milieu-investeringen in de industrie gedaald terwijl die bij de openbare nutsbedrijven juist sterk zijn gestegen.
De groei bij de gemeenten is vooral een gevolg van de renovatie van het rioolsysteem.

Forse groei milieu-investeringen in 2007

In 2007 is ruim 50 procent meer in milieumaatregelen geïnvesteerd dan in 2005. De grootste groei trad op bij de bedrijven, gemeenten en het verkeer. Doordat in 2007 ook de bedrijven in de industrie weer meer investeerden in het milieu, zijn de totale milieu-investeringen van de bedrijven in 2007 ruim 80 procent hoger dan in 2005. Bij de landbouwbedrijven is de sterke stijging voor een belangrijk deel veroorzaakt door investeringen in milieuvriendelijke (Groen Label) kassen en ammoniakarme stallen. De stijging bij de investeringen in het verkeer is vooral te verklaren door de aanschaf van roetfilters en het voldoen van voertuigen aan de euro-4 norm.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieu-investeringen naar sector

Omschrijving

Tijdreeks van de investeringen door de Nederlandse samenleving in het milieu naar economische sector.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Het artikel Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006) geeft een korte onderzoeksbeschrijving.Milieu-investeringen zijn de extra investeringen in duurzame kapitaalgoederen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt beoogd. Tot en met 1998 zijn alleen de niet-rendabele milieuvoorzieningen als milieu-investering waargenomen. Vanaf 1999 wordt ook een deel van de rendabele milieuvoorzieningen meegenomen in de cijfers. Uitgesloten blijven echter de zeer rendabele milieuvoorzieningen: dat zijn die milieu-investeringen die zichzelf binnen drie jaar terugverdienen.

Basistabel

StatLine: Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2009)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

- milieukosten per compartiment (water, lucht, bodem, afval, geluid en algemeen);- milieukosten per kostenpost (personeelskosten, goederen en diensten, kapitaallasten, opbrengsten en besparingen) en per activiteit (bestuurlijke activiteiten, milieuonderzoek, inzameling afval en afvalwater, preventie en behandeling);- betaalde milieuoverdrachten per economische sector.

Verschijningsfrequentie

Tweejaarlijks in de oneven jaren

Achtergrondliteratuur

Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006)

Betrouwbaarheidscodering

C (schatting gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Milieu-investeringen naar sector, 1980-2007 (indicator 0421, versie 07 , 9 februari 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.